پاورپوینت Planning and Navigation

نام فایل : پاورپوینت, Planning and Navigation

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت Planning and Navigation : ایران

شماره محصول : ۱۸۵۱۴۵۸

دسته ی محصول : فنی و مهندسی


              نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۰۷ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: Cognitionعبارتاستازتصمیمگیریهدفمندانهواجرایآنتوسطیکسیستمبراینیلبهیکهدفسطحبالا. دریکروباتمتحرک اینامرمتوجهمسئله navigation استکهباعثمیشودتاروباتباداشتناطلاعاتجزئیازمحیطومقادیرسنسورهابتواندبهموقعیتهدفبرسد. Navigation شاملاجراییکسریعملياتبرایرسیدنبههدفمیشود (planing) کهدرضمناجرایآنروباتبایدازبرخوردباموانعجلوگیرینماید. (reacting) مسئلهمسیریابیبرایروباتهایصنعتیومتحرکدرفضائیبانام configuration space انجاممیشود. برایروباتیبا k درجهآزادیهرترکیبموقعیتآنرامیتوانبا k مقدارحقیقی q1,…,q k نشانداد. کهاینمقادیرنقطهایمثل p رادرفضای kبعدینشانمیدهند. اینفضا configuration space نامیدهمیشود.   فهرست مطالب و اسلایدها: الگوریتم نمودار ورونوی برای مجموعه ای از نقاط سایر روشها ویژگی های معماری دسته بندی معماری های مختلف برای کنترل روبات پیاده سازی رفتارها برخی پروژه های پیشین …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت Planning and Navigation اینجا کلیک کنید