طرح توجیهی و امکانسنجی جنین یاب

نام فایل : طرح,توجیهی,و,امکانسنجی,جنین,یاب,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی و امکانسنجی جنین یاب : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۰۷۶۱

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎوي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺶ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻨﻴﻦ ﻳﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ وﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ داﻣﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ، دراﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻨﻴﻦ ﻳﺎب ﻛﻪ داراي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي زﻳﺎدي در ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي آن، ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪاﻣﻲ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ  صرﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪدﺳﺘﮕﺎه ﺟﻨﻴﻦ ﻳﺎب در ﻛﺸﻮر از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. تعداد صفحات:۳۷ اشتغال زایی:۱۶نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی و امکانسنجی جنین یاب اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید ماشین آلات و ادوات کشاورزی

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,ماشین,آلات,و,ادوات,کشاورزی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید ماشین آلات و ادوات کشاورزی : ایران

شماره محصول : ۱۹۰۹۷۹۷

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي در اﺑﻌـﺎد  کﻮﭼـﻚ اﺳـﺖ و ﻛـﺸﺎورزان ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺟﺰﻳـﺮه اي ﻛﺎرﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ادوات ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻛﺎﺷـﺖ،  داﺷـﺖ و ﺑﺮداﺷـﺖ را ﻛﻤﺘـﺮﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اراﺿـﻲ  ﻛـﺸﺎورزي ﻛـﺸﻮر، ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺨﺶ اﻧﺪﻛﻲ از آن ها ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزي ﻛـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ﺳﺎزي را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﺻﻮرت گرفته است. در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺳﻪ ﻧﻮع  ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎﻣﻞ:-۱دروﮔﺮﻏﻼت ۲-بسته ﺑﻨﺪ (Baler) 3- ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺎء ﻛﺎر ﺑـﺮﻧﺞ مورد برسی و مطالعه قرار گرفته است. تعداد صفحات:۱۲۵ اشتغال زایی:۱۱۷نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید ماشین آلات و ادوات کشاورزی اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید سنگ دانه بندی شده و پودر سنگ

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,سنگ,دانه,بندی,شده,و,پودر,سنگ,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید سنگ دانه بندی شده و پودر سنگ : ایران

شماره محصول : ۱۹۰۶۵۰۸

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


گسترش و رونق بخش عمران بخصوص مسکن سازی و راه سازی که از اولویت ها و نیازهای کشور میباشد بر هیچکس پنهان نیست.اهمیت این موضوع این است که نزدیکی تولیدات مصالح ساختمانی به مراکز جمعیتی خود علاوه بر پایین آوردن قیمت تمام شده این محصولات در کیفیت محصول نیز اثر مستقیمی دارد. تعداد صفحات:۲۴ اشتغال زایی:۱۲نفر فرمت:pdf   …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید سنگ دانه بندی شده و پودر سنگ اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی و امکانسنجی تولید شبکه های فولادی و خرپای فلزی

نام فایل : طرح,توجیهی,و,امکانسنجی,تولید,شبکه,های,فولادی,و,خرپای,فلزی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی و امکانسنجی تولید شبکه های فولادی و خرپای فلزی : ایران

شماره محصول : ۱۹۰۶۴۹۰

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


گرازش حاضر به برسی و امکان سنجی طرح تولید خرپاهای فلزی تیرچه و شبکه های آرماتور با جوش مقاومتی به روش ماشینی میپردازد.در این برسی ابتدا کاربرد شبکه های فولادی و خرپاهای فلزی ارایه شده است و در ادامه تولید کنندگان داخلی مورد برسی قرار داده شده و ظرفیت های تولیدی آنها مورد مطالعه قرار میگیرد و سپس به به موضوع تقاضای فعلی و آتی محصولات پرداخته میشود. تعداد صفحات:۶۲ اشتغال زایی:۶۰ نفر فرمت:pdf   …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی و امکانسنجی تولید شبکه های فولادی و خرپای فلزی اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی و امکانسنجی تولید چشم الکترونیک

نام فایل : طرح,توجیهی,و,امکانسنجی,تولید,چشم,الکترونیک,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی و امکانسنجی تولید چشم الکترونیک : ایران

شماره محصول : ۱۹۰۵۹۱۵

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ (Electronic Eye) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺸﻢ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﺳﺖ.اﻫﻤﻴﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻧﻮري Tﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮل و ﻛﺎرﺑﺮد درﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮده و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻫﺮ روز اﺧﺘﺮاع و اﺑﺪاﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس  اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد آن می اﻓﺰاﻳﺪ. اﻣﺮوزه در ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻋﻜﺎﺳﻲ،ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮداري ،ﻧﻈﺎﻣﻲ،ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ از ﻋﻠﻮم،از اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻧﻮري،  ﭼﺸﻢ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ  و ﻳﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  ﻧﻮري(ﻓﻮﺗﻮﺳﻴﺴﺘﺎﻧﺲ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.   تعداد صفحات:۲۴   فرمت:pdf   اشتغال زایی:۲۰نفر    …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی و امکانسنجی تولید چشم الکترونیک اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی و امکان سنجی تولید چراغ روشنایی پارک ها

نام فایل : طرح,توجیهی,و,امکان,سنجی,تولید,چراغ,روشنایی,پارک ها,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی و امکان سنجی تولید چراغ روشنایی پارک ها : ایران

شماره محصول : ۱۹۰۵۸۶۸

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


ﭼﺮاﻏﻬﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﺎرﻛﻬﺎ در ﭘﺎرﻛﻬﺎ،ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ، ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﻴﺪان ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ  روﺷﻨﺎﺋﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.اﻳﻦ ﭼﺮاﻏﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪﻧﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻨﻲ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﺣﺪ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﻪ(Post)  ﺑﺎزو(Cross) و ﺣﺒﺎب روﺷﻨﺎﺋﻲ(bulb) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﺮاﻏﻬﺎي روﺷﻨﺎﺋﻲ در دو ﻧﻮع ﺳﺎده و ﻳﺎ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ودر ﻃﺮح و ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. تعداد صفحات:۳۱ فرمت:pdf اشتغال زایی:۲۶ نفر …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی و امکان سنجی تولید چراغ روشنایی پارک ها اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی ساخت خونه پیش ساخت بتنی و دیوار

نام فایل : طرح,توجیهی,ساخت,خونه,پیش,ساخت,بتنی,و,دیوار,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی ساخت خونه پیش ساخت بتنی و دیوار : ایران

شماره محصول : ۱۹۰۵۹۲۸

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


خانه های پیش ساخته بتنی از یک سری دیوارها و صفحات بتنی پیش ساخته تشکیل شده اند که بوسیله اتصالات فلزی به یکدیگر متصل شده و به کمک مواد ویژه ای که بیشتر از سیمان تشکیل شده اند درزبندی میگردند.قطعات این ساختمان ها را اغلب از بتن سبک می سازند و دارای استراکچر و طراحی بسیار ساده ای هستند تا راحت تر اجرا شوند. تعداد صفحات:۲۷ فرمتpdf اشتغال زایی:۹نفر …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی ساخت خونه پیش ساخت بتنی و دیوار اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی و امکانسجی مقدماتی تونر چاپگر

نام فایل : طرح,توجیهی,و,امکانسجی,مقدماتی,تونر,چاپگر,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی و امکانسجی مقدماتی تونر چاپگر : ایران

شماره محصول : ۱۹۰۴۷۲۰

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻳﻚ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﻟﻴﺰري، ﺗﻮﻧﺮ(Toner Printer) آن اﺳﺖ  .ﺗﻮﻧﺮ ﻳﻚ ﻧﻮع ﭘﻮدر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺷﺎرژ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻛﻪ داراي دو ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻲ رﻧﮓ داﻧﻪ و ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رﻧﮓ داﻧﻪ  ﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪه رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز می ﺑﺎﺷﻨﺪ (در ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎي تک رﻧﮓ، رﻧﮓ ذکر ﺷﺪه  ﻣﺸﻜﻲ اﺳﺖ)رﻧﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺗﻮﻧﺮ از ﺑﻴﻦ ﻏﻠﺘﻚﻫﺎي داغ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ  ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻘﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺮﻳﻨﺖ ﻣﻲشود. تعداد صفحات:۴۰ فرمت:pdf اشتغال زایی:۳۴نفر   …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی و امکانسجی مقدماتی تونر چاپگر اینجا کلیک کنید

جزوه حقوق مالی ومالیه عمومی

نام فایل : جزوه, حقوق مالی ,ومالیه عمومی,خلاصه حقوق مالی ومالیه عمومی,براساس ,کتاب ,رنجبری, و, بادامچی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودجزوه حقوق مالی ومالیه عمومی : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۷۲۷۹

دسته ی محصول : علوم انسانی

خلاصه کامل کتاب حقوق مالی و مالیه عمومی نکات برتر  کتاب خلاصه شده به زبان ساده براساس کتاب رنجبری و بادامچی   …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود جزوه حقوق مالی ومالیه عمومی اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام، حاکمیت شرکتی و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام فایل : بررسی , رابطه , بین , نقد شوندگی , سهام , حاکمیت , شرکتی , و , اهرم , مالی , در , شرکت های , پذیرفته شده , در , بورس , اوراق بهادار , تهران

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودبررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام، حاکمیت شرکتی و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۶۷۵۷

دسته ی محصول : علوم انسانی

۱۲۵ صفحه فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                    صفحه چکیده فارسی چکیده انگلیسی                          &n …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام، حاکمیت شرکتی و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اینجا کلیک کنید

حذف FRP سامسونگ A510 F-FD با اندروید ۷٫۰ و بالاتر

نام فایل : حذف,FRP,سامسونگ,A510 F FD,با,اندروید,۷,۰,و,بالاتر

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودحذف FRP سامسونگ A510 F-FD با اندروید ۷٫۰ و بالاتر : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۶۱۹۶

دسته ی محصول : نرم افزار های آماده


حذف FRP سامسونگ A510 F-FD با اندروید ۷٫۰ و بالاتر به آسانی و ۱۰۰%تست شده و تضمینی همراه با کامبینیشن برای بوت U4 و رام رسمی آخرین ورژن اگر با روش رایج مانند بایپس و هندزفری بلوتوث و باکس های مختلف موفق به حذف FRP نشده اید و حتی با فایهای COMBINATION وENABLE Adb به نتیجه نرسیدید با تهیه این فایل و راه حل آن به آسانی می توانید FRP را حذف نمایید  این فایل تست شده و تضمینی می باشد ***همراه با آموزش*** توضیحات: ۱- ابتدا فایل کامبینیشن را با ادین ۳٫۱۲ رایت کنید و صبر کنید گوشی بالا بیاید و سپس Usb Debugging را فعال کنید ۲- سپس بلافاصله گوشی را به دانلودینگ ببرید وفایل های Ap-Bl و Home_csc را در ادین بچینید و فلش کنید ! با این روش و پس از رایت فایل اکانت گوگل گوشی حذف می گردد . نکته : بعد از بالا امدن دستگاه به قسمت Developer option بروید و تیک oem unlock را فعال کنید تمام تمام …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود حذف FRP سامسونگ A510 F-FD با اندروید ۷٫۰ و بالاتر اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید فیلتر های روغن و هوا

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,فیلتر,های,روغن,و,هوا,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید فیلتر های روغن و هوا : ایران

شماره محصول : ۱۸۴۹۲۲۳

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


همانطور که از نام فیلتر مشخص است،این محصول جهت مجزا کردن مورد استفاده قرار میگیرد.فیلتر هوا برای جدا کردن گرد و غبار هوا و فیلتر روغن برای جدا کردن ناخالصی ها از روغن.ساختار فیلترها عمدتا ساده بوده و با استفاده از غشا نیمه تراوا یا کاغذ برای مجزا کردن هوا و روغن به صورت یک طرفه استفاده میشود. تعداد صفحات:۲۸ اشتغال زایی:۱۳نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید فیلتر های روغن و هوا اینجا کلیک کنید

پروژه دارو رسانی با استفاده از حامل ها (Drug Delivery)

نام فایل : دارو رسانی , Drug Delivery , پروژه , حامل ها نانو , و, , ,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپروژه دارو رسانی با استفاده از حامل ها (Drug Delivery) : ایران

شماره محصول : ۱۸۴۴۳۱۶

دسته ی محصول : علوم پایه


کاملا ویرایش شده و مطابق استاندارد   تعداد صفحات : ۱۱۳ چکیده : پیشرفت سریع در روشهای کشف دارو سبب افزایش تصاعدی داروهای جدید شده است. به دلیل متنوع بودن خواص فیزیکی و شیمیایی داروهای گوناگون، نیازمند به سیستم های دارو رسانی هوشمندتر می باشیم. از مقوله های بسیار مهم در صنعت دارو رسانی بحث دارو رسانی کنترل شده به بدن است.   با روشهای معمول مصرف دارو نظیر مصرف خوراکی و تزریقی، دارو در سراسر بدن توزیع خواهد شد و تمام بدن تحت اثرات آن قرار خواهد گرفت و عوارض جانبی دارو بروز خواهد کرد. برای دستیابی به یک اثر خاص نیاز به مصرف مقادیر زیادی از دارو است. با فناوری نانو میتوان به دارو رسانی هدفمند دست یافت و زمان، مکان و سرعت آزادسازی دارو را کنترل نمود.   سیستم های دارو رسانی جدید عوارض جانبی کمتر، کارایی بیشتر و رضایت و راحتی بیمار را به دنبال خواهند داشت. حامل های مختلف به عنوان ناقل های دارو در دارو رسانی تأثیرگذار هستند. با گسترش روزافزون کاربرد فراورده  های نانو و استقبال صنایع دارویی، باید تمامی ظرفیت های بالقوه این فناوری نوین در صنعت داروسازی به درستی برآورد ش …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پروژه دارو رسانی با استفاده از حامل ها (Drug Delivery) اینجا کلیک کنید

پاورپوینت شهید محمد رضا تورجي زاده

نام فایل : پاورپوینت ,پاورپوینت شهید, پاورپوینت شهید محمد رضا تورجی زاده ,شهید محمد رضا تورجی زاده, محمد رضا تورجی زاده, زندگینامه محمد رضا تورجی زاده, و

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت شهید محمد رضا تورجي زاده : ایران

شماره محصول : ۱۸۴۴۲۵۲

دسته ی محصول : علوم انسانی


        پاورپوینت شهید محمد رضا تورجی زاده با ۲۲ اسلاید قابل ویرایش می باشد. در این پاورپوینت زندگینامه این شهید و وصیت نامه این شهید آمده است . یک اسلادید از این پاورپوینت : مصاحبه با شهید محمود اسدی (از فرماندهان گمنام و بی مزار گردان یا زهرا) :   بعد از شهادت محمد تا چند روز در اردوگاه فقط نوارهای مداحی و مناجات‌های محمد را پخش می‌کردند،   بیشتر مناجات‌ها و مداحی‌های محمد در مورد امام زمان بود؛ خیلی ناراحت بودم تا اینکه یک شب محمد را در خواب دیدم،   خوشحال بود و بانشاط، لباس فرم سپاه بر تنش بود، چهره‌اش خیلی نورانی‌تر شده بود؛ یاد مداحی‌های او افتادم. پرسیدم :   محمد، این همه در دنیا از آقا خواندی، توانستی او را ببینی؟   محمد در حالی که می‌خندید گفت :   من حتی آقا امام زمان را در آغوش گرفتم. …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت شهید محمد رضا تورجي زاده اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی و امکانسنجی تولید فیلتر های از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری

نام فایل : طرح,توجیهی,و,امکانسنجی,تولید,فیلتر,های,از,بین,برنده,بوهای,نامطبوع,و,باکتریها,در,محیط,شهری,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی و امکانسنجی تولید فیلتر های از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری : ایران

شماره محصول : ۱۸۳۳۸۳۴

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


 ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع و ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ در ﻣﺤﯿط ﺷﻬﺮي اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ در ﻫﻮاﺳﺎزﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮا و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ و ﺑﺮودﺗﯽ را داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻮاي ﺧﺮوﺟﯽ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ. فناوری نانو مملو از اصطلاحات مبهم است و افراد گوناگون با به کار بردن کلمات یکسان،به چیز های کاملا مختلفی اشاره میکنند. این محصول جدید بوده و چندان توسط گمرک کشور شناخته نشده لذا شرایطی برای واردات ندارد. تعداد صفحات:۴۳ اشتغال زایی:۸۷نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی و امکانسنجی تولید فیلتر های از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید غذای کمکی کودک از میوه و سبزیجات

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,غذای,کمکی,کودک,از,میوه,و,سبزیجات,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید غذای کمکی کودک از میوه و سبزیجات : ایران

شماره محصول : ۱۸۲۷۵۷۰

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


غذای کودک یکی از مهم ترین عوامل رشد و ساختار بدنی و فکری کودک میباشد. در مقدمه این گزارش به برسی در زمینه تغذیه کودک میپردازیم.غذای کودک جزء محصولات غذایی میباشد که دارای استاندارد سخت خوراکی در اروپا و آمریکا میباشد و رعایت کردن این گونه استاندارد ها در بدو تولید دارای هزینه زیادی میباشد لذا پیشنهاد میشود در ابتدای تولید با توجه به شرایط صادرات آسان حمل و نقل ابتدا به کشورهایی که شرایط واردات آسان تری دارند مد نظر قرار بگیرد. تعداد صفحات:۶۵ اشتغال زایی:۲۳نفر فرمت:pdf     …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید غذای کمکی کودک از میوه و سبزیجات اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید صندلی برقی خودرو و دندان پزشکی

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,صندلی,برقی,خودرو,و,دندان,پزشکی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید صندلی برقی خودرو و دندان پزشکی : ایران

شماره محصول : ۱۸۲۱۶۷۵

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻨﺪﻟﯽ وﺳﺎیل ﻧﻘﻠﯿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ آن ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از اﺧﺘﺮاع اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺧﻮد در ﮔﺎري و درﺷﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .درﻃﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺻﻨﺪﻟﯽ وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮده اند و از ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻣﺒﻞ ﻫﺎي ﭼﺮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﻮﮐﺲ و راﺣﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ . اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ  ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻨﺪﻟﯽ هاي ﺑﺮقی ﺟﺪﯾﺪي زده اند ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺻﻨﺪﻟﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را از ﯾﮏ  ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺒﻞ راحت ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ.ﻫﺪف ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ  ﺑﺮ روي ﻣﺪل ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ تا راﺣﺘﯽ ﺻﺪ ﭼﻨﺪان را ﺑﺮاي راﻧﻨﺪه و ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد. تعداد صفحات:۸۱ فرمت:pdf اشغال زایی:۱۹نفر …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید صندلی برقی خودرو و دندان پزشکی اینجا کلیک کنید

مهر و مهر پرستی از سپیده دم هستی تا کنون

نام فایل : رواشناسی,مهر,و,مهرپرستی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودمهر و مهر پرستی از سپیده دم هستی تا کنون : ایران

شماره محصول : ۱۸۰۵۶۶۵

دسته ی محصول : کتاب ، جزوه

دیباچه با درود فراوان و بهترین امید برای پایه گذاران این گاهنامه فرهنگی شادم که مهربانان دوستدار فرهنگ کهن و جهانگیر ایران بزرگ با شناخت ویژه ای که از فرهنگ نیاکانی دست آورده اند با همبستگی زیبا و سازنده ی دانشی فرهنگی گرد هم می آیند و با آموزنده نوشتاری پژوهشی بستگی دیرین را زندگی نوین می بخشند.ما که در پی رویدادهای گوناگون مرده ریگخوار یا وارث گناهان نابخشودنی دیوانسالاران کشوری و جهانی هستیم و خود گم کردنی نیاکانی باید به روزگار با همه ی جان و روان بکوشیم تا به شناخت تازه ای از فرهنگ پردازیم.بشود که به دنبال شناسایی خود به چنان شناختی رسیم که پس از رسیدن به آن هیچ ابر نیرویی را توان دستکاری در شناسنامه کارنامه و زندگینامه ما و کشورمان نباشد. …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود مهر و مهر پرستی از سپیده دم هستی تا کنون اینجا کلیک کنید

سرگذشت روح و روان

نام فایل : سرگذشت,روح,و,روان,فروهر

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودسرگذشت روح و روان : ایران

شماره محصول : ۱۸۰۴۹۱۹

دسته ی محصول : کتاب ، جزوه


روح یک ذره از خداست که با نعمت تخیل خلاق متبرک شده است و به‌وسیله آن برای هر مشکلی راه‌حلی می‌یابد. بسیاری از مواقع بخشش و سخاوت روح الهی را از دست می‌دهیم زیرا ـ آن را طلب نمی‌کنیم. ما فقط می‌نشینیم و منتظر می‌شویم تا آنچه را که طلب می‌کنیم در زندگی‌مان اتفاق بیفتد. در حالی‌که اگر درخواست کنیم؛ ممکن است آن را دریافت کنیم. خواستن خدا؛ خواستن خوشبختی واقعی است. …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود سرگذشت روح و روان اینجا کلیک کنید

پاورپوینت روشهاي دارويي و غيردارويي كاهش درد زايمان

نام فایل : پاورپوینت, روشهای, دارویی, و ,غیردارویی, کاهش, درد, زایمان

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت روشهاي دارويي و غيردارويي كاهش درد زايمان : ایران

شماره محصول : ۱۸۰۲۹۶۰

دسته ی محصول : علوم پزشکی


              نوع فایل: power point قابل ویرایش ۲۷ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: غوطه خوردن درآب هنگام ليبر و زايمان استفاده از دوش هاي دستي براي ريختن آب روي شكم و كمر پاشويه دوش گرفتن استفاده از وان زايمان در آب گذراندن طول ليبر در آب(مرحله اول) انجام زايمان درآب (مرحله دوم ) تکنیک های تنفسی- تن آرامی و تمرکز این روش از طریق افزایش انحراف فکر باعث کاهش انتقال سیگنال درد و دریافت آن توسط مغز می شود برحسب زمان مراجعه مادر، آموزش می تواند انجام شود. در هنگام لیبر، آموزش در فاز نهفته و ابتدای مرحله اول صورت گیرد. هدف تکنیک تنفسی: کنترل تنفس و تنفس آگاهانه است. هدف شل سازی: آرامش و وانهادگی بدن (جسمی و ذهنی) برای کسب انرژی حركت كردن مادر حين ليبر در اكثر روش هاي زايمان سنتي حركت فعال زنان در كاهش درد و تسهيل امر زايمان بسيار اهميت داشته ودارد. حركت فعال حين ليبر باعث مي شود مادر بتواند روش هاي تنفسي و شل كردن عضلات حين انقباضات را بهتر انجام دهد.   فهرست مطالب و اسلایدها: روش های دارویی روش های غیر دارویی حرارت سطحي سرماي سطحي طب …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت روشهاي دارويي و غيردارويي كاهش درد زايمان اینجا کلیک کنید