طرح توجیهی تولید درزگیر های سیلیکونی

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,درزگیر,های,سیلیکونی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید درزگیر های سیلیکونی : ایران

شماره محصول : ۱۹۰۹۷۸۸

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


ﻧﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درزگیرهای سیلیکونی و کد آیسیک این محصول ۲۴۲۲۱۳۲۱ میباشد.محصول مورد نظر این طرح درزگیر سیلیکونی خشک شونده در دمای عادی RTV است مه به صورت یک جزعی تهیه میگردد.این درزگیر از نوعی بوده که به صورت یک جزعی و بدون کاتالیزور تهیه میشود و پس از پر کردن درز و یا نقطه اتصال،بسته به نوع فرمول،در حدود یک تا ۸ ساعت ولکانیزه شده و خود را میگیرد. تعداد صفحات:۴۴ اشتغال زایی:۳۵نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید درزگیر های سیلیکونی اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید درخشان کننده های نوری

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,درخشان,کننده,های,نوری,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید درخشان کننده های نوری : ایران

شماره محصول : ۱۹۰۹۱۴۸

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻪ در آن از ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﺟﺰء اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎي ﺻﺮف ﯾﮏ ماده ﻧﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ﻟﻮﻣﯿﻨﺎﻧﺲ ﮔﻮﯾﯿﻢ .اﯾﻦ واژه از واژه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻟﻮﻣﯿﻨﻮس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ درﺧﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳت. اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺗﻤﯽ ﻣﺎده در ارتباط میباشد .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ از ﭼﻪ زﻣﺎن ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ، از ﮔﺬﺷته ﻫﺎي دور،ﻧﻮر اﻓﺸﺎﻧﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاد در اﺛﺮ ﺣﺮارت آﺗﺶ  ﺷﺪ ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺴﺘﻪ شدن ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده است.ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺟﻮرج اﺳﺘﻮﮐﺲ در اواﯾﻞ ﺳﺎل ۱۸۰۰ ﻣﯿﻼدي درﯾﺎﻓﺖ ﻓﻠﻮرﯾﺖ (ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﻨگ) در اثر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ رﻧﮓ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ آﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن میدهد.وی پس از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻔﺼﻞ ﻧﺎم ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ را از ﮐﺎﻧﯽ ﻓﻠﻮرﯾﺖ الهام گرفت. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﺎنی ﻫﺎ و ﻣﻮادي ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه می ﺷﻮﻧد.   ﺑﺎ مقدمه ای ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان <درﺧﺸﺎن ﮐﻨﻨﺪه هاي ﻫﺎي ﻧﻮری> ﭘﺮداﺧﺘﻪﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮر را در ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮده و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺎزﺗﺎب مینمایند. اﯾﻦ ﻣﻮاد عمدتا ترکیبات خاصی از استرانسیوم،آلومنیم و روی میباشند. ﻣﺜﺎل ﮐﺎرﺑﺮدي از …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید درخشان کننده های نوری اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی و امکانسنجی تولید شبکه های فولادی و خرپای فلزی

نام فایل : طرح,توجیهی,و,امکانسنجی,تولید,شبکه,های,فولادی,و,خرپای,فلزی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی و امکانسنجی تولید شبکه های فولادی و خرپای فلزی : ایران

شماره محصول : ۱۹۰۶۴۹۰

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


گرازش حاضر به برسی و امکان سنجی طرح تولید خرپاهای فلزی تیرچه و شبکه های آرماتور با جوش مقاومتی به روش ماشینی میپردازد.در این برسی ابتدا کاربرد شبکه های فولادی و خرپاهای فلزی ارایه شده است و در ادامه تولید کنندگان داخلی مورد برسی قرار داده شده و ظرفیت های تولیدی آنها مورد مطالعه قرار میگیرد و سپس به به موضوع تقاضای فعلی و آتی محصولات پرداخته میشود. تعداد صفحات:۶۲ اشتغال زایی:۶۰ نفر فرمت:pdf   …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی و امکانسنجی تولید شبکه های فولادی و خرپای فلزی اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید فیلتر های روغن و هوا

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,فیلتر,های,روغن,و,هوا,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید فیلتر های روغن و هوا : ایران

شماره محصول : ۱۸۴۹۲۲۳

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


همانطور که از نام فیلتر مشخص است،این محصول جهت مجزا کردن مورد استفاده قرار میگیرد.فیلتر هوا برای جدا کردن گرد و غبار هوا و فیلتر روغن برای جدا کردن ناخالصی ها از روغن.ساختار فیلترها عمدتا ساده بوده و با استفاده از غشا نیمه تراوا یا کاغذ برای مجزا کردن هوا و روغن به صورت یک طرفه استفاده میشود. تعداد صفحات:۲۸ اشتغال زایی:۱۳نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید فیلتر های روغن و هوا اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید فراورده های توت فرنگی

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,فراورده,های,توت,فرنگی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید فراورده های توت فرنگی : ایران

شماره محصول : ۱۸۳۳۷۵۴

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


توت فرنگی از نظر تولید میوه گیاهی نسبتا جدید است و تا ۲۵۰ الی ۳۰۰ سال قبل ارقامی که دارای میوه درشت یامشابه ارقامی که امروزه مورد کشت و کار و مصرف قرار میگیرند وجود نداشت.در ایران متاسفانه هیچ گونه مطالعه ای بر روی انواع توت فرنگی وحشی موجود انجام نشده و سابقه ای نیز در جهت اصلاح ارقام جدید توت فرنگی وجود ندارد……… تعداد صفحات:۷۹ اشتغال زایی:۵۳نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید فراورده های توت فرنگی اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی و امکانسنجی تولید فیلتر های از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری

نام فایل : طرح,توجیهی,و,امکانسنجی,تولید,فیلتر,های,از,بین,برنده,بوهای,نامطبوع,و,باکتریها,در,محیط,شهری,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی و امکانسنجی تولید فیلتر های از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری : ایران

شماره محصول : ۱۸۳۳۸۳۴

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


 ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع و ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ در ﻣﺤﯿط ﺷﻬﺮي اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ در ﻫﻮاﺳﺎزﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮا و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ و ﺑﺮودﺗﯽ را داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻮاي ﺧﺮوﺟﯽ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ. فناوری نانو مملو از اصطلاحات مبهم است و افراد گوناگون با به کار بردن کلمات یکسان،به چیز های کاملا مختلفی اشاره میکنند. این محصول جدید بوده و چندان توسط گمرک کشور شناخته نشده لذا شرایطی برای واردات ندارد. تعداد صفحات:۴۳ اشتغال زایی:۸۷نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی و امکانسنجی تولید فیلتر های از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید شیلنک های فشار قوی

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,شیلنک,های,فشار,قوی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید شیلنک های فشار قوی : ایران

شماره محصول : ۱۸۲۱۶۵۶

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


محصول مورد نظر در این طرح شلنگ فشلر قوی میباشد.شیلنگ به محصولاتی گفته میشود که از سه لایه تشکیل شده اند:دولایه لاستیکی و یک لایه از الیاف تقویت کننده.شنگ ها بر اساس بعضی از خواص متفاوتشان طبقه بندی می شوند.مثلا بر اساس و کاربرد به ان به نه دسته تقسیم میشوند……… تعداد صفحات:۸۸ اشتغال زایی:۵۶نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید شیلنک های فشار قوی اینجا کلیک کنید

دانلود جزوه آموزش تعمیر لامپ های کم مصرف

نام فایل : ,دانلود,جزوه,آموزش,تعمیر,لامپ,های,کم,مصرف,cfl,جزوه,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلوددانلود جزوه آموزش تعمیر لامپ های کم مصرف : ایران

شماره محصول : ۱۷۸۳۴۳۰

دسته ی محصول : کتاب ، جزوه


پرفروش ترين و محبوبترين فايل در فروشگاه اینترنتی   این پکیج شامل : جزوه ۹۰ صفحه ای آموزش تعمیر لامپ کم مصرف با تصاویر متعدد  جزوه ۲۳۰ صفحه ای تعمیرات الکترونیک + چهار کلیپ آموزشی نحوه باز کردن و تعمیر لامپ    چرا اين شغل ، شغل مناسبي است ؟؟   دستمزد بسيار بالایی دارد نيازي به سرمايه اوليه نخواهید داشت نيازي به ابزار کار گران قيمت نخواهید داشت نيازي به تحصيلات دانشگاهي ندارید پرستیژ کاری بالایی دارد نيازي به اجاره کردن دفتر کار، مغازه و کارگاه ندارد   اگر بیکار هستید و دنبال کار می گردید می توانید لامپ های کم مصرف معیوب دیگران را تعمیر کنید. این کار بار ها انجام شده و موفقیت آمیز می باشد. بدون نیاز به جا و زمان خاص می توانید با تبلیغات کاغذی یا پیامکی این کار را آغاز کنید. همانطور که می دانید لامپ های کم مصرف بعد از مدتی دیگر روشن نمی شوند و نیاز به تعمیر دارند در بیشتر این موارد می توان با ساده ترین وسایل لامپ را در منزل تعمیر کرد این کتاب با قیمت ناچیز در اختیار شما قرار داده شده است. با این کتاب دیگر می توانید لامپ های کم مصرف خود ر …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود دانلود جزوه آموزش تعمیر لامپ های کم مصرف اینجا کلیک کنید

تحقیق گرايش هاي آينده در مهمانداري

نام فایل : تحقیق, گرایش ,های ,آینده ,در, مهمانداری

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودتحقیق گرايش هاي آينده در مهمانداري : ایران

شماره محصول : ۱۷۷۶۳۶۹

دسته ی محصول : علوم انسانی


تحقیق  فرمت فایل  word  تعداد صفحات  11  تحقیق گرايش هاي آينده در مهمانداري       در این تحقیق موارد زیر برسی میشوند :     انتقال به صنعت مهمانداري:   صنعت مهمانداري درميانه ي انتقال بااثر واقعي هررويه ازصنعت به خوبي سهام داران آن است.ماهيت انتقال به مهمان داري تكامل تدريجي آن ازصنعت محصول محوربه صنعت مشتري محوروحساسيت به مارك است. استراتژي محصول محور كه توليدات وسرويس هاي حمايتي درباره ي درك نيازها وخواسته هاي مشتري توسعه مي يابدمي باشد. آنگاه اين محصولات به مشتريان از طريق فروش ،بازاريابي و سيستم هاي توزيع ارائه مي شوند. درآينده جهت مشتري گرا خواهد شددرآينده گرايش به سمت مشتري گرايي دريك سطح فيزيكي بالا خواهد رفت .نيازهاي جسمي وروحي احاطه كننده وخواسته بيشتردقيقي  ازمشتري هاي هدف تعريف خواهدشد. هتل ها ازاين بينش براي فروختن يك گستره ي بيشتراز توليدات وسرويس ها ازطريق نام هاي قوي طراحي شده براي متعهد ساختن مشتري براي دوره ي زندگي اش استفاده مي نمايند. اين يك اثردراماتيك برچگونگي عملكرد هاي هتل خواهدداشت: بعضي از شاخ …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود تحقیق گرايش هاي آينده در مهمانداري اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت LEDلامپ های خانگی

نام فایل : دانلود,پاورپوینت,LED,لامپ,های,خانگی,دانلود پاورپوینت LEDلامپ های خانگی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلوددانلود پاورپوینت LEDلامپ های خانگی : ایران

شماره محصول : ۱۷۵۱۴۸۸

دسته ی محصول : عمومی و آزاد

این پاورپوینت با موضوع LID های خانگی می باشد   اسلاید ۵ اگر شما هم نیازمند یک ابزار نورانی هستید که به راحتی قابل حمل باشد، مطمئنا از این لامپ کوچک خوشتان می آید. این لامپ با گیره کوچکش، قابلیت نصب بر روی هر وسیله ای را دارد؛ مانیتور، لپ تاپ ، یقه لباس، گوشه کیف و مهم تر از همه بالای کتابی که در حال خواندن آن هستید. بهترین کارایی این لامپ در مسافرت های شبانه خود را نشان می دهد. هنگامی که بی خوابی به سراغ شما می آید و نور مناسبی برای مطالعه کردن و گذراندن شب ندارید، این ابزار با چهار LED و استفاده از ۳ باطری کوچک نور مناسبی را بر روی کتاب شما می تاباند .   همچنین به دلیل استفاده از LED تقریبا هیچ گرمایی را تولید نمی کند که این باعث طول عمر بیشتر باطری ها خواهد شد. این لامپ همچنین برای راحتی بیشتر می تواند تا ۳۶۰ درجه حول محور خود بچرخد و مانند لامپ های سنتی نمی سوزد و نیاز به تعویض ندارد. برای کسانی که لحظه ای دوری از کتاب برایشان ممکن نیست، پرداخت ۱۲ دلار هزینه زیادی برای چنین ابزار کارآمدی نیست. زیرا فقط پول خرید دو جلد کتاب را باید برای آن بپردازید! &nb …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود دانلود پاورپوینت LEDلامپ های خانگی اینجا کلیک کنید

پروژه بررسی و مقايسه پرخاشگري در بين نوجوانان مقطع دوم راهنمايي خانواده هاي مذهبي و غير مذهبي

نام فایل : پروژه,بررسی,و,مقایسه,پرخاشگری,در,بین,نوجوانان,مقطع,دوم,راهنمایی,خانواده,های,مذهبی,و,غیر,مذهبی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپروژه بررسی و مقايسه پرخاشگري در بين نوجوانان مقطع دوم راهنمايي خانواده هاي مذهبي و غير مذهبي : ایران

شماره محصول : ۱۷۴۰۵۰۳

دسته ی محصول : علوم انسانی


                نوع فایل: word قابل ویرایش ۷۵ صفحه   مقدمه: همه افراد بشر مشكلاتي دارند و اين مشكلات در نتيجه محروميت و دوري از عقايد اسلامي گاهي توليد مي شود و به عبارت ديگر ريشه در اكثر مسائل انسان و رنجهاي حاصل از آن است كه اغلب براي افراد انسان دشوار و يا حتي غير ممكن است كه مستقيماً به مشكلي حمله بياورند و آن را از بين ببرند گاهي مديريت و دوري از عقايد اسلامي منجر به پرخاشگري مي شود كه پرخاشگري كه در نتيجه محروميت ايجاد شده ممكن است متوجه فرد يا افرادي كه آن را به وجود آورده اند بشود يا اينكه به سوي جانشينان آنها سوق داده شود پرخاشگري ممكن است به جانب خود فرد نيز هدايت شود . جان دالر ، روان شناس امريكايي و همكارانش در كتاب خود به نام پرخاشگري چنين مي نويسد كه رفتار پرخاشگري هميشه بعد از ناكامي ايجاد مي شود يعني وجود محروميت و نبود چيزي در زندگي منجر به نوعي رفتار پرخاشگرانه خواهد شد روان پزشكان براي تشخيص و درمان احساس پرخاشگري در كودكان علاوه بر روشهاي جالب و مفيد آموزش با مسائل مذهبي و مطالب ديني هم انتخاب كرده اند كه در اين رو …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پروژه بررسی و مقايسه پرخاشگري در بين نوجوانان مقطع دوم راهنمايي خانواده هاي مذهبي و غير مذهبي اینجا کلیک کنید

پروژه رابطة بين شيوه هاي فرزند پروري، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پايه سوم راهنمايي

نام فایل : پروژه,رابطة,بین,شیوه,های,فرزند,پروری,با,مکان,کنترل,در,دانش,آموزان,پسر,پای,سوم,راهنمایی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپروژه رابطة بين شيوه هاي فرزند پروري، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پايه سوم راهنمايي : ایران

شماره محصول : ۱۷۴۰۵۱۳

دسته ی محصول : علوم انسانی


                نوع فایل: word قابل ویرایش ۷۵ صفحه   چکیده: پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پاية سوم راهنمايي مي پردازد . به اين منظور ۱۸۰ نفر از دانش آموزان پسر پاية سوم راهنمايي منطقه انگوت در استان اردبيل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه نمونه به صورت تصادفي خوشه اي انتخاب شده و در ابتدا پرسشنامة مكان كنترل نوويكي – استريكلند را پر كردند و سپس پرسشنامة شيوه ها فرزندپروري بانتون كه ۱۵ سوال داشت اجرا شد. طرح پژوهش از نوع همبستگي و مدل تحليل داده ها رگرسيون گام به گام بود. نتايج پژوهش نشان داد خرده مقياسهاي ديكتاتوري و دموكراتيك به طور معني داري مكان كنترل را پيش بيني مي كنند. اما خرده مقياس هرج و مرج مكان كنترل را نمي تواند پيش بيني كند . اين يافته ها بين معني است كه هر چه شيوه ي فرزندپروري ادراك شده توسط دانش آموزان ديكتاتوري تر باشد مكان كنترل بيروني در آنان افزايش مي يابد و هر چه شيوه ي فرزندپروري ادراك شده دموكراتيك تر باشد مكان كنترل بيروني كاهش يافته و بر ميزان مكان كنترل درو …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پروژه رابطة بين شيوه هاي فرزند پروري، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پايه سوم راهنمايي اینجا کلیک کنید

پروژه بررسی پذیرش تکنیک های کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان

نام فایل : پروژه,پایانی,روانشناسی,بررسی,پذیرش,تکنیک,های,کنترل,رفتاری,از,سوی,والدین,مراجعه,کننده,به,بخش,کودکان,به,صورت,فایل,ورد,قابل,ویرایش,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپروژه بررسی پذیرش تکنیک های کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان : ایران

شماره محصول : ۱۷۴۰۸۳۰

دسته ی محصول : علوم انسانی


            نوع فایل: word قابل ویرایش ۷۰ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: زمينه: جهت درمان دندانپزشکی کودکانی که با دندانپزشک همکاری نمی کنند،استفاده از تکنیک های کنترل رفتاری اجتناب ناپذیر می باشد.روشهایی هستند که گروه دندانپزشکی با آن به طور موءثر و کارامد کودک را درمان می کند و همزمان نگرش مثبتی نسبت به دندانپزشکی به او القا می کند. هدف: هدف این مطالعه تعیین کردن پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین بود. روش ها: جهت انجام این مطالعه توصیفی-مقطعی،فیلمی حاوی ۴ روش کنترل رفتاری جدا کردن کودک از والد،کنترل صدا،گذاشتن دست روی دهان کودک و بیهوشی عمومی ساخته شد.قبل از نمایش هر تکنیک،در فیلم توضیحی مختصر توسط متخصص دندانپزشکی اطفال راجع به ویژگی،روش و هدف هر تکنیک داده شده ۵۰ نفر از مادران مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین این فیلم را مشاهده کردند و پس از مشاهده هر تکنیک ، پرسشنامه ای که در اختیارشان قرار گرفته بود پر کردند. نتایج: روش ج …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پروژه بررسی پذیرش تکنیک های کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان اینجا کلیک کنید

پروژه بررسی رابطه شیوه های تربیتی درگرایش به مد دربین دانشجویان دختر رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

نام فایل : پایان,نامه,جهت,اخذ,مدرک,رشته,روانشناسی,علوم,تربیتی,ارشد,کلاسی,تحقیق,پایان,دوره,پایان,نامه,پروژه,بررسی,رابطه,شیوه,های,تربیتی,درگرایش,به,مد,در

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپروژه بررسی رابطه شیوه های تربیتی درگرایش به مد دربین دانشجویان دختر رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی : ایران

شماره محصول : ۱۷۴۱۲۳۲

دسته ی محصول : علوم انسانی


<!–StartFragment–>               نوع فایل:  word قابل ویرایش ۷۵ صفحه   چکیده: هدف ازتحقیق حاضر بررسی رابطه شیوه های تربیتی درگرایش به مد دربین دانشجویان دختر رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهراست که فرضیه های عنوان شده دراین تحقیق مقایسه گرایش مد در بین دانشجویان مجرد ومتاهل، شاغل وغیر شاغل، سالهای اول وسالهای بالا، دانشجویان فقیر وثروتمند ودانشجویان بومی وغیربومی است که جهت سنجش این فرضیه جامعه مورد مطالعه تحقیق عبارتند از دانشجویان دختر رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی که در حدود ۴۰۰ نفر بودند که از این ۴۰۰ نفر۴۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند وپرسش نامه مربوط به مدگرایی وشیوه تربیتی بر روی آنها اجرا گردیده وجهت سنجش فرضیه ها از روش آماری  t  متغیرمستقل استفاده گردیده که نتایج تحقیق به این صورت بود که بین دانشجویان مجرد ومتاهل- شاغل وغیرشاغل – بومی و غیربومی – سالهای اول وسالهای بالا وفقیر وثروتمند از لحاظ میزان گرایش مد تفاوت معنی داری وجود دارد وسطح اطمینان آنها برابر۵% = α &nbsp …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پروژه بررسی رابطه شیوه های تربیتی درگرایش به مد دربین دانشجویان دختر رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اینجا کلیک کنید

پروژه بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري مادران باانگيزش پيشرفت دانش آموزان سال سوم دبیرستان

نام فایل : پایان,نامه,جهت,اخذ,مدرک,رشته,روانشناسی,علوم,تربیتی,ارشد,کلاسی,تحقیق,پایان,دوره,پایان,نامه,پروژه,بررسی,رابطه,بین,شیوه,های,فرزندپروری,مادران,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپروژه بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري مادران باانگيزش پيشرفت دانش آموزان سال سوم دبیرستان : ایران

شماره محصول : ۱۷۴۱۲۶۷

دسته ی محصول : علوم انسانی


<!–StartFragment–>                 نوع فایل:  word قابل ویرایش ۱۱۰ صفحه   چکیده: به منظور بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري مادران با انگيزش پيشرفت فرزندان آنها دربين دانش آموزان سال سوم دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه شهر اردبيل نمونه اي با حجم ۲۰۰ نفر انتخاب شوند. (۵۰ نفر پسر، ۵۰ نفر دختر، ۱۰۰ نفر مادران آنها) سپس پرسش نامه شيوه هاي فرزند پروري بر مبناي الگوي بامريند روي مادران و پرسش نامه انگيزش پيشرفت هرمنس روي فرزندان آنها اجرا گرديد. پس از جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها توسط نرم افزار كامپيوتري SPSS  نتايج نشان داد كه مادراني كه شيوه تربيتي آنها دموكراتيك و آزادگذاري است انگيزش پيشرفت فرزندان آنها بيشتر است. در اين تحقيق از نظر انگيزش پيشرفت تفاوت معني داري بين دو جنس مشاهده نشد. مقدمه: آدمي موجودي شگفت انگيز است. مي تواند رويدادها را ادراك كند، به قضاوت هاي پيچيده دست بزند، اطلاعات را به خاطر آورد، مسائل را حل كند و نقشه ها را عملي سازد. اين ماشين پيچيده ممكن است براي مقاصد مختلف به كار افتد؟ مثلا” ن …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پروژه بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري مادران باانگيزش پيشرفت دانش آموزان سال سوم دبیرستان اینجا کلیک کنید

پروژه بررسی تاثیرآموزش های مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان

نام فایل : پایان,نامه,جهت,اخذ,مدرک,رشته,روانشناسی,علوم,تربیتی,ارشد,کلاسی,تحقیق,پایان,دوره,پایان,نامه,پروژه,بررسی,تاثیرآموزش,های,مهد,کودک,بر,رشد,مفهوم,س

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپروژه بررسی تاثیرآموزش های مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان : ایران

شماره محصول : ۱۷۴۱۲۴۴

دسته ی محصول : علوم انسانی


<!–StartFragment–>               نوع فایل:  word قابل ویرایش ۸۵ صفحه   چکیده: این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکانی است که قبل از ورود به مدرسه دوره مهدکودک و پیش دبستانی را طی کرده اند . برای نمونه برداری از بین کل دانش آموزان شهر تهران ، تعداد ۳۰ نفر در مقطع تحصیلی اول ، دوم ، سوم دبستان به طور تصادفی خوشه ای گزینش شدند که از این تعداد نیمی پسر و نیمی دختر بودند   مقدمه: اگر بخواهیم در قرن ۲۱ که قدرت کشورها در نیروی انسانی آنها نهفته است ، به پیشرفت همه جانبه در زمینه های فردی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، علمی و فرهنگی نایل شویم ، به شخصیت های رشد یافته، انسانهای متفکر و دست های ماهر و توانا نیازمندیم : و چنین شخصیت هایی به جهت بالندگی همه جانبه باید تربیت شوند . انسان از بدو تولد تا شش ، هفت سالگی حساس ترین و مهمترین مراحل رشد خود را طی می کند . پژوهش ها نشان داده اند که اگر در این مرحله رشد، نسبت به کودک از نظر جسمی، روانی و تربیتی غفلت و کوتاهی بشود در مراحل بعد جبران آن مشکل است. …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پروژه بررسی تاثیرآموزش های مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان اینجا کلیک کنید

پروژه بررسي رابطۀ ويژگي هاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان

نام فایل : پایان,نامه,جهت,اخذ,مدرک,رشته,روانشناسی,علوم,تربیتی,ارشد,کلاسی,تحقیق,پایان,دوره,پایان,نامه,پروژه,بررسی,رابطۀ,ویژگی,های,شخصیتی,وسلامت,روان,در

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپروژه بررسي رابطۀ ويژگي هاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان : ایران

شماره محصول : ۱۷۴۱۲۴۳

دسته ی محصول : علوم انسانی


<!–StartFragment–>               نوع فایل:  word قابل ویرایش ۸۵ صفحه   چکیده: پژوهش حاضر باهدف بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزانت مقطع دوم متوسطه انجام شد.نمونه موردمطالعه پژوهش حاضر ۸۰ نفر(۴۰دخترو۴۰پسر)بودكه ازدانش آموزان مقطع متوسطه  به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند.ابزارمورداستفاده دراين تحقيق پرسشنامه شخصيتي نئووپرسشنامه سلامت روان بودكه پس ازجمع آوري اطلاعات فرضيه هاي چهارگانه تحقيق بااستفاده ازروش آماري ضريب همبستگي پيرسون وآزمون  T  موردآزمون قرارگرفت ونتيجه نشان دادكه بين ويژگي شخصيتي روان نژندي ،برونگرايي،دلپذيربودن وسلامت روان رابطه معناداري وجود ندارد.همچنين نتيجه تحقيق نشان دادكه بين سلامت رواني دختران وپسران تفاوت معناداري وجود ندارد.   مقدمه: شخصيت( Personality )شامل كل وجود فرداست و وضع عمومي بدن ،مهارتها،رغبت ها،اميدها،وضع ظاهر،احساسات وهيجانها،عادتها،هوش،خصوصيات اخلاقي،فعاليت ،معتقدات وافكار فردرادربرمي گيرد.شخصيت شامل آنچه فردامروزه هست وآنچه اميدواراست …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پروژه بررسي رابطۀ ويژگي هاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزان مقطع دوم دبيرستان اینجا کلیک کنید

پاورپوینت درس اول(حقوق و مسئولیت های ما) مطالعات اجتماعی پایه هفتم

نام فایل : پاورپوینت,۱,درس,اول,مطالعات,اجتماعی,پایه,کلاس,سال,هشتم,۸,فصل, ,بخش ,پاور پوینت, پاورپوینت,حقوق,و,مسئولیت,های,ما,دانلود,,پایه(کلاس) هفتم,۷,powerpoint

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درس اول(حقوق و مسئولیت های ما) مطالعات اجتماعی پایه هفتم : ایران

شماره محصول : ۱۷۱۵۸۵۷

دسته ی محصول : عمومی و آزاد

پاورپوینت درس اول(حقوق و مسئولیت های ما) مطالعات اجتماعی پایه هفتم دارای ۳۵ اسلاید رنگی و زیبا به همره عکس های رنگی منطبق بر کتاب درسی داشتن قابلیت ویرایش و نوشتن نام دانش آموز به عنوان تهیه کننده   دوستان عزیز برای خرید نیاز به وارد کردن ایمیل نــیست،ایمیل اجباری نـــیست …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درس اول(حقوق و مسئولیت های ما) مطالعات اجتماعی پایه هفتم اینجا کلیک کنید

دانلود درس پژوهشی ناهمواری های ایران (سرزمین های بلند )..

نام فایل : درس ,پژوهشی ,ناهمواری ,های ,ایران , سرزمین ,های ,بلند

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلوددانلود درس پژوهشی ناهمواری های ایران (سرزمین های بلند ).. : ایران

شماره محصول : ۱۶۷۸۱۹۸

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


درس پژوهشی ناهمواری های ایران (سرزمین های بلند ) فرمت فایل: ورد تعداد صفحات:۵۲           چکیده : پژوهش حاضر از نوع درس پژوهشی و به صورت کیفی انجام شده که   حاصل  تلاش اعضاء گروه در جهت بهبود فعالیت های آموزشی و یادگیری درس جغرافیا با عنوان نا همواری های ایران (سرزمین های بلند )می باشد . لذا با توجه به وسعت کشور ایران و فراوانی ناهمواری ها؛پیدا کردن جزئیات  ناهمواری ها روی نقشه و یافتن مکان آن ها به صورت مفهومی کار دشواری برای دانش آموزان می باشد از این رو این مشکل که ازنظر اعضاءگروه مشکلی مهم وپایه ای در درس جغرافیا است (نقشه خوانی ) بر آن شدیم تا با روش های اثر بخش و فعال یادگیری آن را برای دانش آموزان آسان تر نماییم .  طرح درس اولیه (سناریو) بعد از اجرا توسط اعضاء گروه مورد بازبینی ونقد و بررسی قرار گرفت و اصلاحات مورد نظر انجام شد ودر اجرای مجدد سعی برآن شد تا نقاط ذیل که حاصل از اجرای دوم است در تدریس رعایت شود۰   ـ تغییر وسایل یادگیری در تدریس ( مثلا استفاده از طراحی نقشه ایران روی پارچه و تکنولوژی( برای جمع بندی …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود دانلود درس پژوهشی ناهمواری های ایران (سرزمین های بلند ).. اینجا کلیک کنید

دانلود جدول شایستگی های عمومی و حرفه ای معلمان..

نام فایل : جدول ,شایستگی ,های ,عمومی ,و حرفه ای, معلمان

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلوددانلود جدول شایستگی های عمومی و حرفه ای معلمان.. : ایران

شماره محصول : ۱۶۷۸۲۱۴

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


جدول شایستگی های عمومی و حرفه ای معلمان فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات:۲       این جدول در دو صفحه تهیه شده و ۱۰۰ امتیازی می باشد. از پایین صفحه دانلود کنید. …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود دانلود جدول شایستگی های عمومی و حرفه ای معلمان.. اینجا کلیک کنید