طرح توجیهی تولید محصولات دارویی بهداشتی آرایشی با منشا گیاهی

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,محصولات,دارویی,بهداشتی,آرایشی,با,منشا,گیاهی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید محصولات دارویی بهداشتی آرایشی با منشا گیاهی : ایران

شماره محصول : ۱۸۶۴۷۱۷

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


دراﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﯽ ﺑﺎ  ﻣﻨﺸﺎئ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻃﺮاﺣـﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺤﻠـﻮل ﺑﺨـﻮر اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس و اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮاﺳﺎس  اﻃﻼﻋﺎت  دردﺳﺘﺮس  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮده و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وزارت ﺻﻨﺎیع ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷکی و اداره ﮔﻤﺮک ﻣﻮسسه اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ British Pharmacopocia (B.P) fda,usp و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﮐﺘـﺐ ﻣﻘﺂﻻت و ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و  …. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه است. تعداد صفحات:۸۱ اشتغال زایی:۲۰نفر فرمت:pdf   …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید محصولات دارویی بهداشتی آرایشی با منشا گیاهی اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید ماشین آلات بسته بندی

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,ماشین,آلات,بسته,بندی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید ماشین آلات بسته بندی : ایران

شماره محصول : ۱۸۶۴۷۰۶

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي   در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮوش ﺑﺮ هیچ کس پوشیده نیست و ﺑﺴﺘﻪ ي  ﺧـﻮب  ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮك ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺪه و ﺳﻮد زﯾﺎدي  را ﻧﺼﯿﺐ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﻤﺎ ﯾـﺪ .ﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪي ﺳﺒﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿام ﮐﺎلاي  ﺑﺴﺘﻪ بندي ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف کننده اﺳﺖ در عین ﺣﺎل ﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪي ﻣﻮﺟـﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺘﻮي  ﺧﻮد ﺷﺪه وﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣـﺼﺮف ﮐﻨﻨـﺪه و ﺑـﻮﯾﮋ ه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎي رﻗﯿﺐ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد. تعداد صفحات:۵۸ اشتغال زایی:۲۷نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید ماشین آلات بسته بندی اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید فیلم رادیولوژی

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,فیلم,رادیولوژی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید فیلم رادیولوژی : ایران

شماره محصول : ۱۸۴۹۲۴۶

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


درسال۱۸۹۵ درخشش کوتاه صفحه فسفرسانتی که در گوشه ای از آزمایشگاه نیمه تاریک برسی اشعه کاتدیک قرار داشت،ذهن آماده و خلاق رنتگن که در آن زمان استاد فیزیک بود،متوجه پرتو ها تازه ای نمود که از حباب شیشه ای لامپ های کاتودیک بیرون زده و بی آنکه به چشم دیده شود به اطراف پراکنده میشوند. دریک تقسیم بندی فیلم های رادیولوژی به دو گروه تقسیم می شوند:گروه اول:فیلم های بدون صفحه تقویت کننده یا non screen و یا direct Exp و گروه:فیلم های با صفحه تقویت کننده یا screen film………………………….. تعداد صفحات:۲۸۱ اشتغال زایی:۴۹نفر فرمت:pdf   …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید فیلم رادیولوژی اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید فیلتر های روغن و هوا

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,فیلتر,های,روغن,و,هوا,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید فیلتر های روغن و هوا : ایران

شماره محصول : ۱۸۴۹۲۲۳

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


همانطور که از نام فیلتر مشخص است،این محصول جهت مجزا کردن مورد استفاده قرار میگیرد.فیلتر هوا برای جدا کردن گرد و غبار هوا و فیلتر روغن برای جدا کردن ناخالصی ها از روغن.ساختار فیلترها عمدتا ساده بوده و با استفاده از غشا نیمه تراوا یا کاغذ برای مجزا کردن هوا و روغن به صورت یک طرفه استفاده میشود. تعداد صفحات:۲۸ اشتغال زایی:۱۳نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید فیلتر های روغن و هوا اینجا کلیک کنید

طرح لایه باز کارت ویزیت میوه فروشی

نام فایل : کارت , کارت ویزیت , دانلود , رایگان , طرح , فتوشاپ , میوه فروشی , میوه , فروشگاه میوه , غروشگاه , چهار فصل , طرح میوه فروشی , طرح میوه

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح لایه باز کارت ویزیت میوه فروشی : ایران

شماره محصول : ۱۸۴۸۲۴۲

دسته ی محصول : برنامه نویسی ، سورس ، پروژه


طرح لایه باز کارت ویزیت میوه فروشی را با مشخصات زیر میتوانید دانلود کنید : فرمت فايل : پي اس دي مد فايل : CMYK لايه هاي فايل : لايه باز ابعاد فايل : ۹ – ۵ سانتي متر رزوليشن : ۷۲ DPI حجم فايل : ۴ مگابايت …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح لایه باز کارت ویزیت میوه فروشی اینجا کلیک کنید

بازاریابی رویدادی ورزش فوتبال

نام فایل : فوتبال,بازاریابی,ورزش,ورزشی,اسپانسر,فوتسال,طرح,کارافرینی,توجیحی,تبلیغات

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودبازاریابی رویدادی ورزش فوتبال : ایران

شماره محصول : ۱۸۴۳۳۶۴

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


طرح جامع تبلیغات و بازاریابی رویدادهای ورزشی در جامعه کنونی ما چیزهای دوست داشتنی همانند ورزش کمتر وجود دارد. ورزش ها مردم را از هر نوع رویدادی بیشتر جذب می کنند. مدیران و مشاوران بازاریابی متوجه شده اند که ورزش ها و رویدادهای ورزشی می تواند بخش عمده از جمعیت کمپین های بازاریابی را برای ده ها سال بسازند. با توجه به سایز و جمعیت هوادارن و علاقمندان  و شرکت کنندگان رویدادها و مسابقات مختلف ورزشی، رشته بازاریابی ورزشی ایجاد شد تا جاییکه میتوان در آینده ای نزدیک رویدادها و مسابقات ورزشی را یک ابزار درجه اول برای تبلیغات و بازاریابی دانست. …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود بازاریابی رویدادی ورزش فوتبال اینجا کلیک کنید

طرح لایه باز بنر بازگشت از کربلا

نام فایل : بنر , دانلود , رایگان , طرح , کربلا , فتوشاپ , طرح بنر کربلا , دانلود رایگان طرح کربلا , لایه باز , طرح

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح لایه باز بنر بازگشت از کربلا : ایران

شماره محصول : ۱۸۴۱۸۹۹

دسته ی محصول : برنامه نویسی ، سورس ، پروژه


این طرح با مشخصات زیر در اختیار شما قرار میگیرد : فرمت فايل : پي اس دي مد فايل : CMYK لايه هاي فايل : لايه باز ابعاد فايل : ۸۰ – ۲۸۰ سانتي متر رزوليشن : ۷۲ DPI حجم فايل : ۲۱ مگابايت …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح لایه باز بنر بازگشت از کربلا اینجا کلیک کنید

طرح لایه باز بنر ولادت حضرت رسول اکرم (ص)

نام فایل : بنر , ولادت , حضرت رسول اکرم , رسول اکرم , طرح , لایه باز , رایگان , دانلود , امام , جعفرصادق , امام جعفر صادق , حضرت محمد , بنر رایگان

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح لایه باز بنر ولادت حضرت رسول اکرم (ص) : ایران

شماره محصول : ۱۸۴۱۷۹۷

دسته ی محصول : فنی و مهندسی


این فایل با کیفیت با کمترین قیمت در اختیار شما قرار میگیرد  مشخصات فایل : فرمت فايل : پي اس دي مد فايل : CMYK لايه هاي فايل : لايه باز ابعاد فايل : ۸۰ – ۲۰۰ سانتي متر رزوليشن : ۷۲ DPI حجم فايل : ۳۰ مگابايت …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح لایه باز بنر ولادت حضرت رسول اکرم (ص) اینجا کلیک کنید

طرح لایه باز بنر تسلیت ( استند )

نام فایل : بنر , تسلیت , استند , طرح , رایگان , دانلود , طراحی , ایستاده , لایه باز , بنر , طرح , کارت ویزیت , فتوشاپ

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح لایه باز بنر تسلیت ( استند ) : ایران

شماره محصول : ۱۸۴۱۷۲۰

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


این طرح لایه باز بنر تسلیت به صورت  ایستاده ( استند ) در اختیار شما قرار گرته است .  مشخصات فایل عبارت است از : فرمت فايل : پي اس دي مد فايل : CMYK لايه هاي فايل : لايه باز ابعاد فايل : ۹۰ – ۲۰۰ سانتي متر رزوليشن : ۷۲ DPI حجم فايل : ۵ مگابايت …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح لایه باز بنر تسلیت ( استند ) اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید فراورده های توت فرنگی

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,فراورده,های,توت,فرنگی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید فراورده های توت فرنگی : ایران

شماره محصول : ۱۸۳۳۷۵۴

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


توت فرنگی از نظر تولید میوه گیاهی نسبتا جدید است و تا ۲۵۰ الی ۳۰۰ سال قبل ارقامی که دارای میوه درشت یامشابه ارقامی که امروزه مورد کشت و کار و مصرف قرار میگیرند وجود نداشت.در ایران متاسفانه هیچ گونه مطالعه ای بر روی انواع توت فرنگی وحشی موجود انجام نشده و سابقه ای نیز در جهت اصلاح ارقام جدید توت فرنگی وجود ندارد……… تعداد صفحات:۷۹ اشتغال زایی:۵۳نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید فراورده های توت فرنگی اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی و امکانسنجی تولید فیلتر های از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری

نام فایل : طرح,توجیهی,و,امکانسنجی,تولید,فیلتر,های,از,بین,برنده,بوهای,نامطبوع,و,باکتریها,در,محیط,شهری,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی و امکانسنجی تولید فیلتر های از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری : ایران

شماره محصول : ۱۸۳۳۸۳۴

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


 ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع و ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ در ﻣﺤﯿط ﺷﻬﺮي اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ در ﻫﻮاﺳﺎزﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮا و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ و ﺑﺮودﺗﯽ را داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻮاي ﺧﺮوﺟﯽ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ. فناوری نانو مملو از اصطلاحات مبهم است و افراد گوناگون با به کار بردن کلمات یکسان،به چیز های کاملا مختلفی اشاره میکنند. این محصول جدید بوده و چندان توسط گمرک کشور شناخته نشده لذا شرایطی برای واردات ندارد. تعداد صفحات:۴۳ اشتغال زایی:۸۷نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی و امکانسنجی تولید فیلتر های از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن ضد آتش

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,فوم,پلی,استایرن,ضد,آتش,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن ضد آتش : ایران

شماره محصول : ۱۸۳۳۷۹۱

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


نام محصول مورد نظر مطالعه فوم پلی استایرن ضد آتش میباشد و کد آیسیک این محصول ۲۵۲۰۱۷۲۱ میباشد.پلی استایرن انبساطی محصولی است که برای محیط زیست و انسان مشکلی ایجاد نمیکند.عدم آسیب رسانی به محیط زیست در تمام مراحل ساخت،کاربرد و بازیافت یا دور ریزی این محصول به چشم میخورد.فوم پلی استایرن ضد آتش درواقع پلی استایرن مقاوم در برابر آتش میباشد.فوم پلی استایرن ضد آتش این حسن را دارد که آتش را پخش نمیکند و با دور شدن شعله مستقیم از آن خیلی زود خاموش میشود.از دیگر مزایای استفاده از این بلوک های جدید،پایداری آنها در مقابل زلزله استزیرا به دلیل کاستن بار مرده در مقابل زلزله پایداری بیشتری دارد و خرد نمیشود. تعداد صفحات:۴۹ اشتغال زایی:۴۴نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن ضد آتش اینجا کلیک کنید

پاورپوینت بررسی موانع موثر و اولویت بندی آنها در اجرای طرح مدارس هوشمند در دبیرستان های شهرستان شبستر و ارائه راهکار های مناسب

نام فایل : پاورپوینت ,بررسی ,موانع ,موثر , اولویت, بندی ,آنها, اجرای, طرح ,مدارس, هوشمند ,دبیرستان های, شهرستان, شبستر , ارائه ,راهکار های, مناسب

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت بررسی موانع موثر و اولویت بندی آنها در اجرای طرح مدارس هوشمند در دبیرستان های شهرستان شبستر و ارائه راهکار های مناسب : ایران

شماره محصول : ۱۸۳۰۵۴۷

دسته ی محصول : علوم انسانی


              نوع فایل:power point قابل ویرایش:۵۴ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: برای از بین بردن مقاومت در برابر تغییر و در نتیجه ایجاد انگیزه دردانش آموزان باید علاقه، اعتقاد و تمایل واقعی در آن ها نسبت به یادگیری الکترونیکی ایجاد شود. بدین منظور نیاز نیست که این شیوه ی یادگیری بطور تصنعی جالب توجه نشان داده شود. همینکه دانش آموزان اعتقاد به این داشته باشند که این روش یادگیری آنان را در برخورد با نیاز و مسائل اساسی و واقعی کمک خواهد کرد رغبت آنان برانگیخته خواهد شد. بنابراین باید با تبلیغات صحیح و واقع بینانه و روشن گر، آنان را توجیه کنیم. در این زمینه طراحی برنامه هایی نظیر کارگاه های آموزشی و ارائه ی دوره های آموزشی پیشنهاد می شود تا از این طریق دانش آموزان به طور عملي و ملموس به تجربه در این زمینه پرداخته و به مزاياي این شیوه ی یادگیری اعتقاد واقعي پیدا کنند -همچنین با توجه به این که یکی دیگر از عوامل ایجاد انگیزه هدف است؛ هدف از شرکت در یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند باید به طور واضح و مشخص برای دانش آموزان بیان شود. دانش آموزان باید ب …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت بررسی موانع موثر و اولویت بندی آنها در اجرای طرح مدارس هوشمند در دبیرستان های شهرستان شبستر و ارائه راهکار های مناسب اینجا کلیک کنید

تحقیق درباره زمینه تاریخی خصوصی سازی

نام فایل : اهداف,طرح

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودتحقیق درباره زمینه تاریخی خصوصی سازی : ایران

شماره محصول : ۱۸۲۸۳۴۴

دسته ی محصول : علوم انسانی


قالب فایل(ورد) لینک دانلود پایین صفحه تعداد صفحه:۱۲۰ بخشی از متن چکیده در ادامه این پژوهش، پژوهشگر بر آن است که به توضیح و تفسیر زمینه های خصوصی سازی، تعاریف و نظریه ها پرداخته و پس از آن اهداف به کارگیری چنین برنامه ای را تشریح کند. خصوصی سازی هم مثل دیگر برنامه های اجتماعی – اقتصادی به روش و طرق گوناگون انجام می شود و این دلایل اجرای طرح است که در هر جامعه ای روش به کارگیری و پیاده سازی آن را تعیین می کند. در ادامه پژوهشگر با نظر به آنچه تا کنون انجام داده و با بررسی نتایج اجرای برنامه های خصوصی سازی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را مد نظر قرار می دهد و شمه ای از فعالیت های انجام شده در این شرکت را تا به حال در راستای خصوصی سازی بیان می کند. پس از آن به بررسی موانع و مشکلات موجود بر سر راه خصوصی سازی پرداخته و در پایان این فصل به بررسی تحقیقات انجام شده توسط دیگر محققین می پردازد تا با تکیه بر آنچه وجود دارد. …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود تحقیق درباره زمینه تاریخی خصوصی سازی اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید غذای کمکی کودک از میوه و سبزیجات

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,غذای,کمکی,کودک,از,میوه,و,سبزیجات,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید غذای کمکی کودک از میوه و سبزیجات : ایران

شماره محصول : ۱۸۲۷۵۷۰

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


غذای کودک یکی از مهم ترین عوامل رشد و ساختار بدنی و فکری کودک میباشد. در مقدمه این گزارش به برسی در زمینه تغذیه کودک میپردازیم.غذای کودک جزء محصولات غذایی میباشد که دارای استاندارد سخت خوراکی در اروپا و آمریکا میباشد و رعایت کردن این گونه استاندارد ها در بدو تولید دارای هزینه زیادی میباشد لذا پیشنهاد میشود در ابتدای تولید با توجه به شرایط صادرات آسان حمل و نقل ابتدا به کشورهایی که شرایط واردات آسان تری دارند مد نظر قرار بگیرد. تعداد صفحات:۶۵ اشتغال زایی:۲۳نفر فرمت:pdf     …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید غذای کمکی کودک از میوه و سبزیجات اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید غذاهای جدید شیلاتی

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,غذاهای,جدید,شیلاتی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید غذاهای جدید شیلاتی : ایران

شماره محصول : ۱۸۲۷۵۶۱

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻴﻦ ارﻗﺎم و اﻋﺪاد ﺳﺮاﻧﻪ مصرف جهانی بایستی علل عدم مصرغ آن در جامعه را برسی و به رفع آن پرداخت ، چرا که قرار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷـﺖ ﺳـﻔﻴﺪدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺮﻃﺒﻖ آﺧﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻋﻠـﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺼﺮف ﺻﺤﻴﺢ آﺑﺰﻳﺎن از ﺑﺮوز ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨد. تعداد صفحات:۶۸ اشتغال زایی:۳۴نفر فرمت:pdf   …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید غذاهای جدید شیلاتی اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید غذای آبزیان

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,غذای,آبزیان,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید غذای آبزیان : ایران

شماره محصول : ۱۸۲۷۵۵۷

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


غذای آبزیان شامل غذاهای خشک،مرطوب و تر میباشد.غذاهای خشک رطوبتی بین ۷-۱۳ درصد دارند.ساخت و حمل و نقل آن ها نسبتا ساده بوده و به راحتی میتوان آنهارا در استخر های بزرگ توزیع کرد. تعداد صفحات:۳۸ اشتغال زایی:۲۲نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید غذای آبزیان اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید عرقیات معطر

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,عرقیات,معطر,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید عرقیات معطر : ایران

شماره محصول : ۱۸۲۷۵۵۵

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


ﻋﺮﻗﯿﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻓﺮاورده ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﯾﮏ ﮔﯿﺎه و ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﺨﺎر آب وﺳﺮد ﮐﺮدن ﺑﺨﺎرات ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻋﺮﻗﯿﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻓـﺮاورده ﻫـﺎﺋﯽ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ از ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻣﻮاد ﻓﺮار ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺨﺎر آب ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .  اﯾﻦ اﻧﺪام ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﮐﻮل ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺎزه ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﺪ ﻣﺸﮏو ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪي وﯾﺎ ﺧـﺸﮏ ﻧﻈﯿـﺮآوﯾﺸﻦ وﻧﺴﺘﺮن و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ،دارو وﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣـﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﭘﺎره اي از ﻣﻮارد اﺳﺎﻧﺲ آن ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﯿﺺ در ﺳﺎﺧﺖ ﺷـﯿﺮﯾﻨﯽ ﺟـﺎت ﺑﮑـﺎر ﺑـﺮدهﻣﯿﺸﻮد. تعداد صفحات:۵۰ اشتغال زایی:۱۶نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید عرقیات معطر اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید عایق رطوبتی(ایزوگام)

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,عایق,رطوبتی,(ایزوگام),

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید عایق رطوبتی(ایزوگام) : ایران

شماره محصول : ۱۸۲۱۶۹۲

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


ﻋﺎﯾﻖ رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﻣﻮﻟﺴﯿﻮﻧﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﭘﺎﯾﻪ آب اﻣﺮوزه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻗﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻌﻨﻮان راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ روش ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﯿﺮ و ﯾﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ دﺷﻮار و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف وﻗﺖ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻗﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪﮐﯽ را در دﺷﻮاري اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻧد.اﯾﻦ ﻋﺎﯾﻖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﯾﻖ ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﺸﻮرمواد اولیه این عایقکاری به وفور یافت میشود ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﯾﻦ ﻋﺎﯾﻖ ﮔﻮﻧﯽ و ﻗﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺳﻪ اﻧﺪازه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﺎمهای گونی درجه یک،گونی درجه دو وگونی درجه سه دربازار یافت میشوند. تعداد صفحات:۹۴ اشتغال زایی:۱۴نفر فرمت:pdf   …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید عایق رطوبتی(ایزوگام) اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,ظروف,یکبار,مصرف,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف : ایران

شماره محصول : ۱۸۲۱۶۸۲

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


درﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻇﺮوف و ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ از اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﭘﻠﻴﻤﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻛﺜﺮ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ را ﭘـﺲ از ﻣـﺼﺮف و دور انداختن ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ در اﻳـﻦ میان واﻗﻊ ﺻﺤﺒﺖ از آن دﺳﺘﻪ از مواد بازیافت شده ای است که برای بسته بندی و نگهداری مواد غذایی غیر مجاز هستند. تعداد صفحات:۱۹ اشتغال زایی:۳نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف اینجا کلیک کنید