طرح توجیهی تولید محصولات دارویی بهداشتی آرایشی با منشا گیاهی

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,محصولات,دارویی,بهداشتی,آرایشی,با,منشا,گیاهی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید محصولات دارویی بهداشتی آرایشی با منشا گیاهی : ایران

شماره محصول : ۱۸۶۴۷۱۷

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


دراﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﯽ ﺑﺎ  ﻣﻨﺸﺎئ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻃﺮاﺣـﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺤﻠـﻮل ﺑﺨـﻮر اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس و اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮاﺳﺎس  اﻃﻼﻋﺎت  دردﺳﺘﺮس  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮده و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وزارت ﺻﻨﺎیع ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷکی و اداره ﮔﻤﺮک ﻣﻮسسه اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ British Pharmacopocia (B.P) fda,usp و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﮐﺘـﺐ ﻣﻘﺂﻻت و ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و  …. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه است. تعداد صفحات:۸۱ اشتغال زایی:۲۰نفر فرمت:pdf   …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید محصولات دارویی بهداشتی آرایشی با منشا گیاهی اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید ماشین آلات بسته بندی

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,ماشین,آلات,بسته,بندی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید ماشین آلات بسته بندی : ایران

شماره محصول : ۱۸۶۴۷۰۶

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي   در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮوش ﺑﺮ هیچ کس پوشیده نیست و ﺑﺴﺘﻪ ي  ﺧـﻮب  ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮك ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺪه و ﺳﻮد زﯾﺎدي  را ﻧﺼﯿﺐ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﻤﺎ ﯾـﺪ .ﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪي ﺳﺒﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿام ﮐﺎلاي  ﺑﺴﺘﻪ بندي ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف کننده اﺳﺖ در عین ﺣﺎل ﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪي ﻣﻮﺟـﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺘﻮي  ﺧﻮد ﺷﺪه وﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣـﺼﺮف ﮐﻨﻨـﺪه و ﺑـﻮﯾﮋ ه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎي رﻗﯿﺐ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد. تعداد صفحات:۵۸ اشتغال زایی:۲۷نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید ماشین آلات بسته بندی اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت تولید نانو پودر با پاشش حرارتی

نام فایل : دانلود پاورپوینت تولید نانو پودر با پاشش حرارتی,دانلود ,پاورپوینت, تولید ,نانو پودر, پاشش حرارتی,دانلود پاورپوینت ,تولید نانو پودر, گرین سل

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلوددانلود پاورپوینت تولید نانو پودر با پاشش حرارتی : ایران

شماره محصول : ۱۸۶۱۶۶۸

دسته ی محصول : علوم پایه


****************************************************** لینک دانلود و خرید محصول در پایین همین صفحه فرمت فایل : پاورپوینت (PowerPoint ) قابل ویرایش و آماده استفاده ******************************************************   توضیحاتی درباره فایل جهت بررسی شما پیش از خرید در زیر نمایش داده شده است :  تعداد صفحات : ۳۸ چکیده : پاورپوینت تولید نانو پودر با پاشش حرارتی بخشی از پاورپوینت تولید نانو پودر با پاشش حرارتی : پودر‌ها ذرات ریزی هستند که از خُرد کردن قطعات جامد و بزرگ، یا ته‌نشین شدن ذرات جامدِ معلق در محلول‌ها به دست می‌آیند. بنابراین، نانوپودرها را می‌توان مجموعه‌ی از ذرات دانست که اندازه‌ی آنها کمتر از ۱۰۰ نانومتر است. (اگر یک متر را یک میلیارد قسمت کنیم، به یک نانومتر می‌رسیم. طبق تعریف، ساختار نانومتری ساختاری است که اندازه‌ی آن کمتر از ۱۰۰ نانومتر باشد.) پودرها در سه حالت نانوپودر به شمار می‌آیند: حالت اول: ساختار ذرات تشکیل‌دهنده‌ی پودر، در حد نانومتر باشد.یعنی اگر ساختار ذر …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود دانلود پاورپوینت تولید نانو پودر با پاشش حرارتی اینجا کلیک کنید

تحقیق درباره هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم.

نام فایل : ساعت های کار مستقیم,تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم, تولید

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودتحقیق درباره هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم. : ایران

شماره محصول : ۱۸۶۱۵۷۳

دسته ی محصول : علوم انسانی


این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در ۹ صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه     سیاهه و فهرست پایانی. سیاهه مواد مستقیم ۳۰۰۰ دلار بود. سیاهه پایانی کار در فهرست پردازش و فن آوری ۱۰۵۰۰ دلار بود. از کالاهای تکمیل شده در طی این مراحل و دوره، کالاهایی به قیمت ۹۵۰۰ دلار به قیمت ۱۳۳۰۰ دلار فروخته شد. برای معاملات فوق تمام مطالب ثبت شدۀ روزنامه ای را تهیه کنید و تراز پایانی را در فهرست و سیاهه کالاهای تکمیل شده تعیین کنید. ۴۴- (مطالب ثبت شدۀ روزنامه ای هزینه های مشاغل را مشخص می کرد.) مهندسان شرکت امگا از نظام هزینه گذاری به ترتیب مشاغل استفاده می کنند. در اول سپتامبر ۲۰۰۳ این شرکت دارای مانده های حساب ذیل بود: سیاهه مادۀ خام: ۳۳۲۴۰۰ دلار کار در سیاهه فرآوری و پردازش: ۱۰۵۶۳۰۰ دلار هزینۀ کالاهای فروخته شده: ۴۷۳۲۰۰۰ دلار کار انجام شده در سیاهه فرآوری و پردازش شامل حساب کنترل کنندۀ دفتر کلی شرکت تابعه و هزینه های مشاغل می …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود تحقیق درباره هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم. اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید فیلم رادیولوژی

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,فیلم,رادیولوژی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید فیلم رادیولوژی : ایران

شماره محصول : ۱۸۴۹۲۴۶

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


درسال۱۸۹۵ درخشش کوتاه صفحه فسفرسانتی که در گوشه ای از آزمایشگاه نیمه تاریک برسی اشعه کاتدیک قرار داشت،ذهن آماده و خلاق رنتگن که در آن زمان استاد فیزیک بود،متوجه پرتو ها تازه ای نمود که از حباب شیشه ای لامپ های کاتودیک بیرون زده و بی آنکه به چشم دیده شود به اطراف پراکنده میشوند. دریک تقسیم بندی فیلم های رادیولوژی به دو گروه تقسیم می شوند:گروه اول:فیلم های بدون صفحه تقویت کننده یا non screen و یا direct Exp و گروه:فیلم های با صفحه تقویت کننده یا screen film………………………….. تعداد صفحات:۲۸۱ اشتغال زایی:۴۹نفر فرمت:pdf   …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید فیلم رادیولوژی اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید فیلتر های روغن و هوا

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,فیلتر,های,روغن,و,هوا,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید فیلتر های روغن و هوا : ایران

شماره محصول : ۱۸۴۹۲۲۳

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


همانطور که از نام فیلتر مشخص است،این محصول جهت مجزا کردن مورد استفاده قرار میگیرد.فیلتر هوا برای جدا کردن گرد و غبار هوا و فیلتر روغن برای جدا کردن ناخالصی ها از روغن.ساختار فیلترها عمدتا ساده بوده و با استفاده از غشا نیمه تراوا یا کاغذ برای مجزا کردن هوا و روغن به صورت یک طرفه استفاده میشود. تعداد صفحات:۲۸ اشتغال زایی:۱۳نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید فیلتر های روغن و هوا اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید فراورده های توت فرنگی

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,فراورده,های,توت,فرنگی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید فراورده های توت فرنگی : ایران

شماره محصول : ۱۸۳۳۷۵۴

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


توت فرنگی از نظر تولید میوه گیاهی نسبتا جدید است و تا ۲۵۰ الی ۳۰۰ سال قبل ارقامی که دارای میوه درشت یامشابه ارقامی که امروزه مورد کشت و کار و مصرف قرار میگیرند وجود نداشت.در ایران متاسفانه هیچ گونه مطالعه ای بر روی انواع توت فرنگی وحشی موجود انجام نشده و سابقه ای نیز در جهت اصلاح ارقام جدید توت فرنگی وجود ندارد……… تعداد صفحات:۷۹ اشتغال زایی:۵۳نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید فراورده های توت فرنگی اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی و امکانسنجی تولید فیلتر های از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری

نام فایل : طرح,توجیهی,و,امکانسنجی,تولید,فیلتر,های,از,بین,برنده,بوهای,نامطبوع,و,باکتریها,در,محیط,شهری,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی و امکانسنجی تولید فیلتر های از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری : ایران

شماره محصول : ۱۸۳۳۸۳۴

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


 ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع و ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ در ﻣﺤﯿط ﺷﻬﺮي اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ در ﻫﻮاﺳﺎزﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮا و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ و ﺑﺮودﺗﯽ را داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻮاي ﺧﺮوﺟﯽ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ. فناوری نانو مملو از اصطلاحات مبهم است و افراد گوناگون با به کار بردن کلمات یکسان،به چیز های کاملا مختلفی اشاره میکنند. این محصول جدید بوده و چندان توسط گمرک کشور شناخته نشده لذا شرایطی برای واردات ندارد. تعداد صفحات:۴۳ اشتغال زایی:۸۷نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی و امکانسنجی تولید فیلتر های از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن ضد آتش

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,فوم,پلی,استایرن,ضد,آتش,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن ضد آتش : ایران

شماره محصول : ۱۸۳۳۷۹۱

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


نام محصول مورد نظر مطالعه فوم پلی استایرن ضد آتش میباشد و کد آیسیک این محصول ۲۵۲۰۱۷۲۱ میباشد.پلی استایرن انبساطی محصولی است که برای محیط زیست و انسان مشکلی ایجاد نمیکند.عدم آسیب رسانی به محیط زیست در تمام مراحل ساخت،کاربرد و بازیافت یا دور ریزی این محصول به چشم میخورد.فوم پلی استایرن ضد آتش درواقع پلی استایرن مقاوم در برابر آتش میباشد.فوم پلی استایرن ضد آتش این حسن را دارد که آتش را پخش نمیکند و با دور شدن شعله مستقیم از آن خیلی زود خاموش میشود.از دیگر مزایای استفاده از این بلوک های جدید،پایداری آنها در مقابل زلزله استزیرا به دلیل کاستن بار مرده در مقابل زلزله پایداری بیشتری دارد و خرد نمیشود. تعداد صفحات:۴۹ اشتغال زایی:۴۴نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن ضد آتش اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید ماکارونی

نام فایل : سرمایه گذاری,سود و زیان,جدول هزینه ها,استهلاک, سوخت و انرژی,حقوق و دستمزد, هزینه ها, مواد اولیه, نوآوری, تولید

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید ماکارونی : ایران

شماره محصول : ۱۸۲۹۳۰۴

دسته ی محصول : علوم انسانی


    فهرست مطالب عنوان                                                                                                                           صفحه فصل اول مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲ شناسایی و ارزایابی فرصت ….. …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید ماکارونی اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید غذای کمکی کودک از میوه و سبزیجات

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,غذای,کمکی,کودک,از,میوه,و,سبزیجات,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید غذای کمکی کودک از میوه و سبزیجات : ایران

شماره محصول : ۱۸۲۷۵۷۰

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


غذای کودک یکی از مهم ترین عوامل رشد و ساختار بدنی و فکری کودک میباشد. در مقدمه این گزارش به برسی در زمینه تغذیه کودک میپردازیم.غذای کودک جزء محصولات غذایی میباشد که دارای استاندارد سخت خوراکی در اروپا و آمریکا میباشد و رعایت کردن این گونه استاندارد ها در بدو تولید دارای هزینه زیادی میباشد لذا پیشنهاد میشود در ابتدای تولید با توجه به شرایط صادرات آسان حمل و نقل ابتدا به کشورهایی که شرایط واردات آسان تری دارند مد نظر قرار بگیرد. تعداد صفحات:۶۵ اشتغال زایی:۲۳نفر فرمت:pdf     …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید غذای کمکی کودک از میوه و سبزیجات اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید غذاهای جدید شیلاتی

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,غذاهای,جدید,شیلاتی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید غذاهای جدید شیلاتی : ایران

شماره محصول : ۱۸۲۷۵۶۱

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻴﻦ ارﻗﺎم و اﻋﺪاد ﺳﺮاﻧﻪ مصرف جهانی بایستی علل عدم مصرغ آن در جامعه را برسی و به رفع آن پرداخت ، چرا که قرار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷـﺖ ﺳـﻔﻴﺪدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺮﻃﺒﻖ آﺧﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻋﻠـﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺼﺮف ﺻﺤﻴﺢ آﺑﺰﻳﺎن از ﺑﺮوز ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨد. تعداد صفحات:۶۸ اشتغال زایی:۳۴نفر فرمت:pdf   …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید غذاهای جدید شیلاتی اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید غذای آبزیان

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,غذای,آبزیان,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید غذای آبزیان : ایران

شماره محصول : ۱۸۲۷۵۵۷

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


غذای آبزیان شامل غذاهای خشک،مرطوب و تر میباشد.غذاهای خشک رطوبتی بین ۷-۱۳ درصد دارند.ساخت و حمل و نقل آن ها نسبتا ساده بوده و به راحتی میتوان آنهارا در استخر های بزرگ توزیع کرد. تعداد صفحات:۳۸ اشتغال زایی:۲۲نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید غذای آبزیان اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید عرقیات معطر

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,عرقیات,معطر,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید عرقیات معطر : ایران

شماره محصول : ۱۸۲۷۵۵۵

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


ﻋﺮﻗﯿﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻓﺮاورده ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﯾﮏ ﮔﯿﺎه و ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﺨﺎر آب وﺳﺮد ﮐﺮدن ﺑﺨﺎرات ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻋﺮﻗﯿﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻓـﺮاورده ﻫـﺎﺋﯽ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ از ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻣﻮاد ﻓﺮار ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺨﺎر آب ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .  اﯾﻦ اﻧﺪام ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﮐﻮل ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺎزه ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﺪ ﻣﺸﮏو ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪي وﯾﺎ ﺧـﺸﮏ ﻧﻈﯿـﺮآوﯾﺸﻦ وﻧﺴﺘﺮن و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ،دارو وﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣـﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﭘﺎره اي از ﻣﻮارد اﺳﺎﻧﺲ آن ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﯿﺺ در ﺳﺎﺧﺖ ﺷـﯿﺮﯾﻨﯽ ﺟـﺎت ﺑﮑـﺎر ﺑـﺮدهﻣﯿﺸﻮد. تعداد صفحات:۵۰ اشتغال زایی:۱۶نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید عرقیات معطر اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید عایق رطوبتی(ایزوگام)

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,عایق,رطوبتی,(ایزوگام),

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید عایق رطوبتی(ایزوگام) : ایران

شماره محصول : ۱۸۲۱۶۹۲

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


ﻋﺎﯾﻖ رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﻣﻮﻟﺴﯿﻮﻧﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﭘﺎﯾﻪ آب اﻣﺮوزه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻗﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻌﻨﻮان راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ روش ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﯿﺮ و ﯾﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ دﺷﻮار و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف وﻗﺖ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻗﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪﮐﯽ را در دﺷﻮاري اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻧد.اﯾﻦ ﻋﺎﯾﻖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﯾﻖ ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﺸﻮرمواد اولیه این عایقکاری به وفور یافت میشود ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﯾﻦ ﻋﺎﯾﻖ ﮔﻮﻧﯽ و ﻗﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺳﻪ اﻧﺪازه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﺎمهای گونی درجه یک،گونی درجه دو وگونی درجه سه دربازار یافت میشوند. تعداد صفحات:۹۴ اشتغال زایی:۱۴نفر فرمت:pdf   …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید عایق رطوبتی(ایزوگام) اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,ظروف,یکبار,مصرف,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف : ایران

شماره محصول : ۱۸۲۱۶۸۲

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


درﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻇﺮوف و ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ از اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﭘﻠﻴﻤﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻛﺜﺮ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ را ﭘـﺲ از ﻣـﺼﺮف و دور انداختن ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ در اﻳـﻦ میان واﻗﻊ ﺻﺤﺒﺖ از آن دﺳﺘﻪ از مواد بازیافت شده ای است که برای بسته بندی و نگهداری مواد غذایی غیر مجاز هستند. تعداد صفحات:۱۹ اشتغال زایی:۳نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید صندلی برقی خودرو و دندان پزشکی

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,صندلی,برقی,خودرو,و,دندان,پزشکی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید صندلی برقی خودرو و دندان پزشکی : ایران

شماره محصول : ۱۸۲۱۶۷۵

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻨﺪﻟﯽ وﺳﺎیل ﻧﻘﻠﯿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ آن ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از اﺧﺘﺮاع اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺧﻮد در ﮔﺎري و درﺷﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .درﻃﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺻﻨﺪﻟﯽ وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮده اند و از ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻣﺒﻞ ﻫﺎي ﭼﺮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﻮﮐﺲ و راﺣﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ . اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ  ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻨﺪﻟﯽ هاي ﺑﺮقی ﺟﺪﯾﺪي زده اند ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺻﻨﺪﻟﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را از ﯾﮏ  ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺒﻞ راحت ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ.ﻫﺪف ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ  ﺑﺮ روي ﻣﺪل ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ تا راﺣﺘﯽ ﺻﺪ ﭼﻨﺪان را ﺑﺮاي راﻧﻨﺪه و ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد. تعداد صفحات:۸۱ فرمت:pdf اشغال زایی:۱۹نفر …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید صندلی برقی خودرو و دندان پزشکی اینجا کلیک کنید

طرح مطالعات امکانسنجی تولید صنایع غذایی برپایه بیو تکنولوژی

نام فایل : طرح,مطالعات,امکانسنجی,تولید,صنایع,غذایی,برپایه,بیو,تکنولوژی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح مطالعات امکانسنجی تولید صنایع غذایی برپایه بیو تکنولوژی : ایران

شماره محصول : ۱۸۲۱۶۶۰

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


اﻣﺮوزه ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ روي زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ، داروﺳﺎزي، ﮐﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻏﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺎز ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺸﺮ از ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻬﻢ ﻋﻤﯿﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺎن آن اﺳﺖ را ﺑﺮاي وي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮ آورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ، ارزان، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ و آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ، ﺳﺮﯾﻊ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﺗﺮ دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را در دﻧﯿﺎي ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﯿﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﻌﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ي ﻧﻮ ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ، ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ DNA و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ، اﻓﺰودﻧﯿﻬﺎي ﻏﺬاﯾﯽ، ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ، وﯾﺘ …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح مطالعات امکانسنجی تولید صنایع غذایی برپایه بیو تکنولوژی اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید شیلنک های فشار قوی

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,شیلنک,های,فشار,قوی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید شیلنک های فشار قوی : ایران

شماره محصول : ۱۸۲۱۶۵۶

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


محصول مورد نظر در این طرح شلنگ فشلر قوی میباشد.شیلنگ به محصولاتی گفته میشود که از سه لایه تشکیل شده اند:دولایه لاستیکی و یک لایه از الیاف تقویت کننده.شنگ ها بر اساس بعضی از خواص متفاوتشان طبقه بندی می شوند.مثلا بر اساس و کاربرد به ان به نه دسته تقسیم میشوند……… تعداد صفحات:۸۸ اشتغال زایی:۵۶نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید شیلنک های فشار قوی اینجا کلیک کنید

پاورپوینت در مورد سمينار تولید پراکنده برق

نام فایل : برق,تولید

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت در مورد سمينار تولید پراکنده برق : ایران

شماره محصول : ۱۸۰۸۲۳۵

دسته ی محصول : فنی و مهندسی


فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:۶۶ اسلاید       برخی از اسلایدها: توجه: با شروع مسئله بحران انرژی (۱۹۷۰ اعراب) و امنیت انرژی (۲۰۰۶ ایران) و … اهمیت انرژی هسته ای    اهمیت کاربرد تکنولوژی پیشرفته    اهمیت توسعه منابع تجدید پذیر   افزایش تولید سوختهای فسیلی   بهینه سازی مصرف (حمل و نقل-نزدیکی محل کار و زندگی …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت در مورد سمينار تولید پراکنده برق اینجا کلیک کنید