پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰)

نام فایل : پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر,شکل گیری وگسترش تاریخ محلی در ایران,آمریکا و اروپا,تبیین مولفه های تاریخ محلی,بررسی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰) : ایران

شماره محصول : ۱۸۹۳۷۲۶

دسته ی محصول : علوم انسانی


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰)  قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۳۰       محتویات فصل بندی پژوهش • فصل اول:تعاریف و کلیات(پیشینه،سوالات و اهداف-تعریف تاریخ محلی،جغرافیای تاریخی و تاریخ شهری و مقایسه آن ها با تاریخ محلی) • فصل دوم:شکل گیری وگسترش تاریخ محلی در ایران،آمریکا و اروپا • فصل سوم:تبیین مولفه های تاریخ محلی(موضوع- مورخ و انتشارات) و توصیف هر کدام برای فهم بیشتر موضوع • فصل چهارمبررسی مصداقی مولفه های تاریخ محلی در خراسان • فصل پنجم :بررسی مصداقی مولفه های تاریخ محلی در اصفهان • فصل ششم:بررسی مقایسه ای تاریخ محلی اصفهان و خراسان • •                           ویژگیهای تحقیق • استفاده از روش آماری با بررسی کتاب ها و مقالات • استفاده از کلیه منابع اطلاعاتی در  مانند پایگاههای اطلاعاتی ، مجموعه مقالات و کتابشناسی ها • مرزبندی پژوهش در زمینه تاریخ محلی …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰) اینجا کلیک کنید

پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰)

نام فایل : پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر,شکل گیری وگسترش تاریخ محلی در ایران,آمریکا و اروپا,تبیین مولفه های تاریخ محلی,بررسی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰) : ایران

شماره محصول : ۱۸۹۳۷۲۵

دسته ی محصول : علوم انسانی


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰)  قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۳۰       محتویات فصل بندی پژوهش • فصل اول:تعاریف و کلیات(پیشینه،سوالات و اهداف-تعریف تاریخ محلی،جغرافیای تاریخی و تاریخ شهری و مقایسه آن ها با تاریخ محلی) • فصل دوم:شکل گیری وگسترش تاریخ محلی در ایران،آمریکا و اروپا • فصل سوم:تبیین مولفه های تاریخ محلی(موضوع- مورخ و انتشارات) و توصیف هر کدام برای فهم بیشتر موضوع • فصل چهارمبررسی مصداقی مولفه های تاریخ محلی در خراسان • فصل پنجم :بررسی مصداقی مولفه های تاریخ محلی در اصفهان • فصل ششم:بررسی مقایسه ای تاریخ محلی اصفهان و خراسان • •                           ویژگیهای تحقیق • استفاده از روش آماری با بررسی کتاب ها و مقالات • استفاده از کلیه منابع اطلاعاتی در  مانند پایگاههای اطلاعاتی ، مجموعه مقالات و کتابشناسی ها • مرزبندی پژوهش در زمینه تاریخ محلی …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰) اینجا کلیک کنید

پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰)

نام فایل : پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر,شکل گیری وگسترش تاریخ محلی در ایران,آمریکا و اروپا,تبیین مولفه های تاریخ محلی,بررسی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰) : ایران

شماره محصول : ۱۸۹۳۷۲۴

دسته ی محصول : علوم انسانی


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰)  قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۳۰       محتویات فصل بندی پژوهش • فصل اول:تعاریف و کلیات(پیشینه،سوالات و اهداف-تعریف تاریخ محلی،جغرافیای تاریخی و تاریخ شهری و مقایسه آن ها با تاریخ محلی) • فصل دوم:شکل گیری وگسترش تاریخ محلی در ایران،آمریکا و اروپا • فصل سوم:تبیین مولفه های تاریخ محلی(موضوع- مورخ و انتشارات) و توصیف هر کدام برای فهم بیشتر موضوع • فصل چهارمبررسی مصداقی مولفه های تاریخ محلی در خراسان • فصل پنجم :بررسی مصداقی مولفه های تاریخ محلی در اصفهان • فصل ششم:بررسی مقایسه ای تاریخ محلی اصفهان و خراسان • •                           ویژگیهای تحقیق • استفاده از روش آماری با بررسی کتاب ها و مقالات • استفاده از کلیه منابع اطلاعاتی در  مانند پایگاههای اطلاعاتی ، مجموعه مقالات و کتابشناسی ها • مرزبندی پژوهش در زمینه تاریخ محلی …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰) اینجا کلیک کنید

پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰)

نام فایل : پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر,شکل گیری وگسترش تاریخ محلی در ایران,آمریکا و اروپا,تبیین مولفه های تاریخ محلی,بررسی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰) : ایران

شماره محصول : ۱۸۹۳۷۲۲

دسته ی محصول : علوم انسانی


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰)  قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۳۰       محتویات فصل بندی پژوهش • فصل اول:تعاریف و کلیات(پیشینه،سوالات و اهداف-تعریف تاریخ محلی،جغرافیای تاریخی و تاریخ شهری و مقایسه آن ها با تاریخ محلی) • فصل دوم:شکل گیری وگسترش تاریخ محلی در ایران،آمریکا و اروپا • فصل سوم:تبیین مولفه های تاریخ محلی(موضوع- مورخ و انتشارات) و توصیف هر کدام برای فهم بیشتر موضوع • فصل چهارمبررسی مصداقی مولفه های تاریخ محلی در خراسان • فصل پنجم :بررسی مصداقی مولفه های تاریخ محلی در اصفهان • فصل ششم:بررسی مقایسه ای تاریخ محلی اصفهان و خراسان • •                           ویژگیهای تحقیق • استفاده از روش آماری با بررسی کتاب ها و مقالات • استفاده از کلیه منابع اطلاعاتی در  مانند پایگاههای اطلاعاتی ، مجموعه مقالات و کتابشناسی ها • مرزبندی پژوهش در زمینه تاریخ محلی …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰) اینجا کلیک کنید

پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰)

نام فایل : پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر,شکل گیری وگسترش تاریخ محلی در ایران,آمریکا و اروپا,تبیین مولفه های تاریخ محلی,بررسی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰) : ایران

شماره محصول : ۱۸۹۳۷۲۱

دسته ی محصول : علوم انسانی


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰)  قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۳۰       محتویات فصل بندی پژوهش • فصل اول:تعاریف و کلیات(پیشینه،سوالات و اهداف-تعریف تاریخ محلی،جغرافیای تاریخی و تاریخ شهری و مقایسه آن ها با تاریخ محلی) • فصل دوم:شکل گیری وگسترش تاریخ محلی در ایران،آمریکا و اروپا • فصل سوم:تبیین مولفه های تاریخ محلی(موضوع- مورخ و انتشارات) و توصیف هر کدام برای فهم بیشتر موضوع • فصل چهارمبررسی مصداقی مولفه های تاریخ محلی در خراسان • فصل پنجم :بررسی مصداقی مولفه های تاریخ محلی در اصفهان • فصل ششم:بررسی مقایسه ای تاریخ محلی اصفهان و خراسان • •                           ویژگیهای تحقیق • استفاده از روش آماری با بررسی کتاب ها و مقالات • استفاده از کلیه منابع اطلاعاتی در  مانند پایگاههای اطلاعاتی ، مجموعه مقالات و کتابشناسی ها • مرزبندی پژوهش در زمینه تاریخ محلی …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰) اینجا کلیک کنید

پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰)

نام فایل : پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر,شکل گیری وگسترش تاریخ محلی در ایران,آمریکا و اروپا,تبیین مولفه های تاریخ محلی,بررسی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰) : ایران

شماره محصول : ۱۸۹۳۷۲۷

دسته ی محصول : علوم انسانی


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰)  قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۳۰       محتویات فصل بندی پژوهش • فصل اول:تعاریف و کلیات(پیشینه،سوالات و اهداف-تعریف تاریخ محلی،جغرافیای تاریخی و تاریخ شهری و مقایسه آن ها با تاریخ محلی) • فصل دوم:شکل گیری وگسترش تاریخ محلی در ایران،آمریکا و اروپا • فصل سوم:تبیین مولفه های تاریخ محلی(موضوع- مورخ و انتشارات) و توصیف هر کدام برای فهم بیشتر موضوع • فصل چهارمبررسی مصداقی مولفه های تاریخ محلی در خراسان • فصل پنجم :بررسی مصداقی مولفه های تاریخ محلی در اصفهان • فصل ششم:بررسی مقایسه ای تاریخ محلی اصفهان و خراسان • •                           ویژگیهای تحقیق • استفاده از روش آماری با بررسی کتاب ها و مقالات • استفاده از کلیه منابع اطلاعاتی در  مانند پایگاههای اطلاعاتی ، مجموعه مقالات و کتابشناسی ها • مرزبندی پژوهش در زمینه تاریخ محلی …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درمورد بررسی تحلیلی تاریخ محلی در ایران معاصر(۱۳۰۴-۱۳۸۰) اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد بررسي تأثير آموزش بر آگاهي و نگرش بيماران هموفيل

نام فایل : تحقیق , مورد ,بررسی ,تأثیر, آموزش , آگاهی ,نگرش ,بیماران ,هموفیل

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودتحقیق در مورد بررسي تأثير آموزش بر آگاهي و نگرش بيماران هموفيل : ایران

شماره محصول : ۱۸۹۲۵۵۱

دسته ی محصول : علوم انسانی


                  نوع فایل: word قابل ویرایش :۱۷۷ صفحه   مقدمه: اختلالات انعقادي [1]  ارثي پلاسما بعلت نقص در يك پروتئين انعقادي پديد مي آيد. دو اختلال وابسته به كروموزوم X يعني فقدان عوامل VIII و IX مسئول اكثر موارد اين اختلالات مادرزادي مي باشند. اين بيماران در معرض خونريزي شديد و ناتواني مزمن بوده، نيازمند درمانهاي طبي اختصاصي هستند (هاريسون، ۲۰۰۱، ص ۲۳۹). هموفيلي [2]  اختلال ارثي بصورت كاهش يا فقدان فاكتور VII (يكي از پروتئينهاي مسئول تشكيل لخته در پلاسما) مي باشد كه منجر به هموفيلي A مي شود نوع ديگر آن، هموفيلي نوع B است كه در اثر كاهش فاكتور IX بوجود مي آيد (گيلبرت [3] ، ۲۰۰۱، ص ۶۷۲). سطح فاكتور انعقادي VIII و IX در حالت نرمال بين ۱۲۰-۵۰% مي باشد. هموفيلي بر اساس سطح پلاسمايي فاكتور انعقادي به سه نوع،  هموفيلي شديد [4]  (سطح فاكتور كمتر از ۱% حد نرمال)، متوسط [5]  (5-1%) و خفيف [6]  (25-5%) تقسيم مي شود (چودهري [7] ، ۲۰۰۰، ص ۴۵). اگر چه درمان موثر بيماري هموفيل …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود تحقیق در مورد بررسي تأثير آموزش بر آگاهي و نگرش بيماران هموفيل اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه رضایت شغلی، هوش هیجانی با عزت نفس معلمان زن شهرستان رودبار

نام فایل : بررسی , رابطه , رضایت , شغلی, هوش , هیجانی , با , عزت نفس , معلمان , زن , شهرستان رودبار

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودبررسی رابطه رضایت شغلی، هوش هیجانی با عزت نفس معلمان زن شهرستان رودبار : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۶۷۶۲

دسته ی محصول : علوم انسانی

۶۴ صفحه فهرست مطالب فصل اول چکیده ……………………..………………………………………………… 1 مقدمه ……………………..…………………………………………………  2 بیان مسئله …………………..………………………………………………..  4 ضرورت پژوهش و اهداف پژوهش ۵ ………………..………………………………… فرضیه پژوهش ۵ ………………..………… …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود بررسی رابطه رضایت شغلی، هوش هیجانی با عزت نفس معلمان زن شهرستان رودبار اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام، حاکمیت شرکتی و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نام فایل : بررسی , رابطه , بین , نقد شوندگی , سهام , حاکمیت , شرکتی , و , اهرم , مالی , در , شرکت های , پذیرفته شده , در , بورس , اوراق بهادار , تهران

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودبررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام، حاکمیت شرکتی و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۶۷۵۷

دسته ی محصول : علوم انسانی

۱۲۵ صفحه فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                    صفحه چکیده فارسی چکیده انگلیسی                          &n …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام، حاکمیت شرکتی و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اینجا کلیک کنید

پاورپوینت گزارش بررسي تصادفات جاده اي

نام فایل : پاورپوینت ,گزارش ,بررسی ,تصادفات, جاده ای

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت گزارش بررسي تصادفات جاده اي : ایران

شماره محصول : ۱۸۷۷۵۴۲

دسته ی محصول : علوم پایه


                  نوع فایل:power point قابل ویرایش: ۱۶ اسلاید    قسمتی از اسلایدها: بررسي وضعيت ايران در جهان آمار منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد ایران با تعداد ۴۳٫۸ کشته در هر ۱۰۰ هزار نفر، جزء کشورهای منطقه قرمز خطرناک در رانندگی جاده ای است و رتبه پنجم را در دنیا دارد. سازمان بهداشت جهانی برای توصیف وضعیت ایمن یا خطرناک بودن جاده ها در کشورهای مختلف جهان از شاخص “تعداد کشته شدگان تصادفات” و “تعداد کشته شدگان جاده ای نسبت به هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت” استفاده می کند. آمار ارائه شده از WHO در سال ۲۰۱۲ میلادی (ارائه شده در سال ۲۰۱۲ و مربوط به سال ۲۰۱۱) نشان می دهد وضعیت ایران، نسبت به گذشته بدتر شده است (در آمار قبلی تعداد کشته های تصادفات رانندگی در ایران ۳۴٫۱ کشته در هر ۱۰۰ هزار نفر بود). جدول ارائه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی می گوید ایران در بین ۲۵ کشور دارای وضعیت قرمز ایمنی در جاده ها در رتبه پنجم قرار گرفته است. در شكل زير وضعيت كشورها در رانندگي جاده اي مشخص است.   فهرست مطالب واسلایدها …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت گزارش بررسي تصادفات جاده اي اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت بررسی شبکه های اجتماعی

نام فایل : دانلود پاورپوینت بررسی شبکه های اجتماعی,دانلود, پاورپوینت ,بررسی, شبکه های اجتماعی,دانلود پاورپوینت ,بررسی شبکه های اجتماعی,گرین سل

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلوددانلود پاورپوینت بررسی شبکه های اجتماعی : ایران

شماره محصول : ۱۸۶۱۵۳۹

دسته ی محصول : فنی و مهندسی


****************************************************** لینک دانلود و خرید محصول در پایین همین صفحه فرمت فایل : پاورپوینت (PowerPoint ) قابل ویرایش و آماده استفاده ******************************************************   توضیحاتی درباره فایل جهت بررسی شما پیش از خرید در زیر نمایش داده شده است :  تعداد صفحات : ۲۶ چکیده : بخشی از پاورپوینت معرفی شبکه اجتماعی: در این پاورپوینت در مورد شبکه های اجتماعی ، و ویژگی های آنها توضیحاتی داده شده و بعضی از معروفترین شبکه های اجتماعی را معرفی می کند اما بهتر است ابتدا  در مورد شبکه های اجتماعی تعاریفی گفته شود ، امروزه رسانه های اجتماعی به یک مهارت جدید و مهم برای همه و حتی برای  کسانی که حتی درک  بسیار بالایی از فناوری ندارند، تبدیل شده است. در سال های اخیر دسترسی میلیون ها کاربر در سراسر جهان به رسانه های  و شبکه های اجتماعی باعث شده است تا این رسانه ها درکانون توجه جوامع مدرن  و افراد زیادی قرارگیرند  و از محبویت قابل توجهی به خصوص در میان نسل جوان برخوردار شو …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود دانلود پاورپوینت بررسی شبکه های اجتماعی اینجا کلیک کنید

بررسی مصرف مواد مخدر در میان معتادان مرد در ایران

نام فایل : بررسی, مصرف ,مواد ,مخدر ,در میان ,معتادان, مرد, در ایران

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودبررسی مصرف مواد مخدر در میان معتادان مرد در ایران : ایران

شماره محصول : ۱۸۳۲۱۴۵

دسته ی محصول : کتاب ، جزوه


این تحقیق با هدف بررسی توان پیش بینی مؤلفه های نظریه باورداشت تندرستیدر میان معتادان مرد در ایران طراحی شده و به اجرا در آمده است. در این راستا، ۱۲۴ نفر داوطلب از معتادان مردی که به مراکز درمانی خود معرف سازمان بهزیستی و مراکز خودگردان و تشکلهای مردمی، جمعیت آفتاب و تشکلهای مربوط به معتادان گمنام مراجعه کرده و مرحله اولیه درمان یا سم زدایی و نشانگان اولیه محرومیت را پشت سرگذاشته اند با استفاده از پرسشنامه محقق مورد مطالعه قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که عامل منافع ادراک شده بالاترین توان را در پیش بینی نگرش مثبت معتادان نسبت به مصرف مواد مخدر دارد. بالعکس، از آنجا که این معتادان بارها اقدام به ترک مواد مخدر نموده و مجدداً به مصرف آن پرداخته اند، باور داشت آنها نسبت به وخامت نتایج به دست آمده کمرنگ شده است . نتایج به دست آمده کلیه فرضیات در نظر گرفته شده، به استثنای فرضیه مربوط به قدرت پیش بینی عامل وخامت ادارک شده، را تأیید می کنند. همچنین این نتایج با یافته های بسیاری از محققان دیگر هماهنگی و مشابهت دارند. …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود بررسی مصرف مواد مخدر در میان معتادان مرد در ایران اینجا کلیک کنید

پاورپوینت بررسی موانع موثر و اولویت بندی آنها در اجرای طرح مدارس هوشمند در دبیرستان های شهرستان شبستر و ارائه راهکار های مناسب

نام فایل : پاورپوینت ,بررسی ,موانع ,موثر , اولویت, بندی ,آنها, اجرای, طرح ,مدارس, هوشمند ,دبیرستان های, شهرستان, شبستر , ارائه ,راهکار های, مناسب

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت بررسی موانع موثر و اولویت بندی آنها در اجرای طرح مدارس هوشمند در دبیرستان های شهرستان شبستر و ارائه راهکار های مناسب : ایران

شماره محصول : ۱۸۳۰۵۴۷

دسته ی محصول : علوم انسانی


              نوع فایل:power point قابل ویرایش:۵۴ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: برای از بین بردن مقاومت در برابر تغییر و در نتیجه ایجاد انگیزه دردانش آموزان باید علاقه، اعتقاد و تمایل واقعی در آن ها نسبت به یادگیری الکترونیکی ایجاد شود. بدین منظور نیاز نیست که این شیوه ی یادگیری بطور تصنعی جالب توجه نشان داده شود. همینکه دانش آموزان اعتقاد به این داشته باشند که این روش یادگیری آنان را در برخورد با نیاز و مسائل اساسی و واقعی کمک خواهد کرد رغبت آنان برانگیخته خواهد شد. بنابراین باید با تبلیغات صحیح و واقع بینانه و روشن گر، آنان را توجیه کنیم. در این زمینه طراحی برنامه هایی نظیر کارگاه های آموزشی و ارائه ی دوره های آموزشی پیشنهاد می شود تا از این طریق دانش آموزان به طور عملي و ملموس به تجربه در این زمینه پرداخته و به مزاياي این شیوه ی یادگیری اعتقاد واقعي پیدا کنند -همچنین با توجه به این که یکی دیگر از عوامل ایجاد انگیزه هدف است؛ هدف از شرکت در یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند باید به طور واضح و مشخص برای دانش آموزان بیان شود. دانش آموزان باید ب …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت بررسی موانع موثر و اولویت بندی آنها در اجرای طرح مدارس هوشمند در دبیرستان های شهرستان شبستر و ارائه راهکار های مناسب اینجا کلیک کنید

پژوهشی با عنوان : «بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران نسبت به مجازات تبعی»

نام فایل : تقنینی,تبعی,کیفری,مجازات,سیاست,ایران,بررسی,سیاست تقنینی,مجازات تبعی,حقوق کیفری,پایان نامه,پژوهش,سیاسی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپژوهشی با عنوان : «بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران نسبت به مجازات تبعی» : ایران

شماره محصول : ۱۸۰۹۹۰۰

دسته ی محصول : علوم انسانی


چکیده : در نظام های کیفری عرفی، مجازاتها را به اعتبارهای مختلفی دسته بندی می کنند.یکی از این دسته بندی ها، تفسیم مجازات ها بر حسب ارتباط آنها با یکدیگر است که از این زاویه، عمدتاً مجازاتها را به سه دسته مجازاتهای اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می کنند. مجازاتهای تبعی که موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می باشد، مجازاتهای اضافی هستند که بطور خود به خود و به تبع مجازات اصلی بر محکوم علیه بار می گردد. در واقع این مجازات از نتایج و آثار محکومیت به مجازات اصلی است که بدون نیاز به ذکر در حکم دادگاه، محکوم علیه حکم جزایی باید آن را تحمل کند که این امر تفاوت بارز این دسته از مجازاتها با مجازات تکمیلی است. در این مجازاتها عمدتاً شرایط حاکی از قوت جنبه عینی در این مجازاتهاست به گونه ای که بدون توجه به شخصیت مجرم و صرفاً برای تامین جنبه مکافاتی مجازات و بعضاً ناتوان سازی نوع مجرمین در برخی جرائم اعمال می گردد. موضوع مجازاتهای تبعی، محرومیت از حقوق اجتماعی است و قانونگذار هم مجرم را در صورت ارتکاب برخی جرائم از این حقوق محروم می نماید تا با حمایت جامعه و صیانت از نظم آن ، به اص …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پژوهشی با عنوان : «بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران نسبت به مجازات تبعی» اینجا کلیک کنید

گزارش تخصصی مدیر و معاون بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل این مشکل

نام فایل : ,گزارش,تخصصی,مدیر,معاون,بررسی,علل,بی نظمی,بی,انضباطی,دانش,آموزان,حل,مشکل,آموز, ,متوسطه,اول,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودگزارش تخصصی مدیر و معاون بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل این مشکل : ایران

شماره محصول : ۱۸۰۶۰۴۹

دسته ی محصول : علوم انسانی


******************************************************* لینک دانلود و خرید محصول در پایین توضیحات فرمت فایل: ورد (Word)  قابل ویرایش و آماده چاپ *******************************************************   گزارش تخصصی مدیر و معاون بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل این مشکل فایل WORD  در 6  صفحه   مقدمه : هر نوع رفتاري كه از ارزش‌هاي پذيرفته شده جامعه به دور است (با توجه فرهنگ)و داراي تكرار شدت و مداومت است و در زمانها و مكانهاي متعدد اتفاق مي افتد و همچنين رفتاري است كه با درماندگي و كاهش كارايي فرد همراه است. پایبندی به ضابطه ها در یک گروه اجتماعی باعث تداوم آن می شود. انضباط، اخلاق کلاس درس است و بدون آن کلاس تبدیل به یک ازدحام یا غوغا می شود. (سی ام فلینگ، الیزابت پروس،۱۳۷۳ ، ص ۸۰) هر رفتار انسان، از جمله محصل، هدف دارد یا هدف گردان است. دانش آموزان، عملی را بی هدف انجام نمی دهند بلکه می خواهند با آن عمل خود نیاز یا نیازهایی را ارضا کنند. بنابراین، باید هدف ها و نیازهای ایشان را شناخت و جدی …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود گزارش تخصصی مدیر و معاون بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل این مشکل اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله

نام فایل : بررسی ,رابطه, عزت ,نفس ,و ,سلامت ,روانی ,با, بهزیستی ,روانشناختی ,والدین ,کودکان, عادی ,و ,کودکان,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودبررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله : ایران

شماره محصول : ۱۷۸۰۲۳۶

دسته ی محصول : کتاب ، جزوه


  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد. ۱۲۶ صفحه مطلب کامل و اماده ارایه و چاپ   فصل اول کلیات تحقیق مقدمه……………………………………………… ۱   بیان مسئله………………………………………………… ۴  اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………. ۹ اهداف پژوهش………………………………………………. ۱۲ تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها………………… ۱۳ فصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیق مبانی نظری و یافته های پژوهشی………………………………………. ۱۷ عزت نفس در قرآن مجید……………………………………………. ۱۹ عزت نفس کلی……………………………………………. ۲۰ عزت نفس اجتماعی………………………………………………… ۲۱ عزت نفس تحصیلی…………………………………………………….. ۲۱ مولفه های عزت نفس……….. …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله اینجا کلیک کنید

پاورپوینت مقایسه ویلا های E.1027 و villa savoy

نام فایل : پاورپوینت , ویلا E1027 , ویلا villa savoy , بررسی , مقایسه ویلا , معماران

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت مقایسه ویلا های E.1027 و villa savoy : ایران

شماره محصول : ۱۷۶۲۶۹۷

دسته ی محصول : کتاب ، جزوه


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقایسه ویلا های E.1027 و villa savoy مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در ۷۷ اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستمقایسه ویلا های E.1027 و villa savoyبیوگرافی معماراناولین مبلمان طراحی شده با میله فولادی توسط آیلین گریسبک آوانگاردچهار نکته اساسی در طراحی این خانه فضای ورودی خانهدرب ورودیپرسپکتیواتاق های بزرگتراساتاق خوابعلت نامگذاری ویلا راه پلهپله های خارجیسایت پلانورودی پله های خارجیویـــلا ســــاوامقدمه ای از لوکوربوزیهرمپحمام و صندلی کاشی کاریموزاییک کاری کفمیز و جعبه گل تراستخریب ویلا در سالهای اولیهویلا به جهت ارزش در معماری بازسازی شدهویلا طی ساختورودیپلان همکفپلان طبقه اولپلان بامنماهاطبقاتماکت های ساخته شدهتصویرمحیط برنامه …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت مقایسه ویلا های E.1027 و villa savoy اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت بررسی و کنترل همه گیری ها

نام فایل : دانلود پاورپوینت, بررسی ,کنترل ,همه گیری ها

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلوددانلود پاورپوینت بررسی و کنترل همه گیری ها : ایران

شماره محصول : ۱۷۴۷۹۷۰

دسته ی محصول : علوم انسانی


              مقدمه افزایش موارد بیماری سالـک در استان خوزستان در جریان جنگ تحمیلی عراق با ایران که به علت تغذیه ی جوندگان مخزن بیماری از پس مانده های غذایی رزمندگان در بیابان ها و در نتیجه ،افزایش تراکم پشه ی ناقل بیماری (فلبوتوم) پدید آمده بود. بــروز هپــاتیت E در سـال ۱۳۷۰-۱۳۶۹در کرمانشاه که در اثــر آلـودگی رودخانه ی قره سو ایجاد شده بود و موجب ابتلای عده ای از سکنه ی شـهر کــرمانشاه و مرگ عده ای از زنان باردار گردید.   نوع فایل :  .pptx ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : ۷۰ا سلاید …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود دانلود پاورپوینت بررسی و کنترل همه گیری ها اینجا کلیک کنید

بررسی انواع کارت هوشمند

نام فایل : گزارش ,پروژه ,بررسی, انواع ,کارت هوشمند

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودبررسی انواع کارت هوشمند : ایران

شماره محصول : ۱۷۴۲۵۱۷

دسته ی محصول : فنی و مهندسی

مقدمه درحال حاضر، بشر به اين حقيقت دست پيدا كرده است كه انتقال فيزيكي،زمان­بر،هزينه زا ومحدودكننده است و براي آنكه بتواند اين مشكل را مرتفع كند، از ابزارهاي مختلف سودجسته است . اما وسيله اي كه بيش از وسايل ديگر، مورداستفاده قرارگرفته وتاكنون بسياري از مشكلات را حل كرده است و ازطرفي محدوديتهاي كمتري نيز دارد،انتقال اطلاعات ازطريق تكنولوژيهاي ارتباطي است . اين انتقال ، علاوه بر آنكه باعث پيشبرد فعاليتها مي گردد، محدوديتهاي انتقال فيزيكي را نداشته و حتي در مواردي بهتر ازآن عمل مي كند. به عنوان مثال ، در انتقال فيزيكي ، امكان بروز اشتباه ، دوباره كاري و… به وفور مشاهده مي شود درحالي كه در انتقال اطلاعات ، اين موارد به حداقل مقدار خودمي رسند. انتقال اطلاعات نيازمند يك تكنولوژي است كه در جهان به عنوان تكنولوژي اطلاعات[۱]                شناخته مي شود .   تكنولوژي اطلاعات داراي اين ويژگي است كه مرز علم و دانش را برداشته و ازتجمع دانايي در يك فرد يا يك مجموعه جلوگيري مي كند .با اين تكنولوژي ، ارتباط كشورها و …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود بررسی انواع کارت هوشمند اینجا کلیک کنید

پروژه بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده

نام فایل : پروژه,بررسی,مسائل,و,مشکلات,روانی,اجتماعی,نوجوانان,تحت,سرپرستی,بهزیستی,در,مقایسه,با,نوجوانان,تحت,سرپرستی,خانواده

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپروژه بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده : ایران

شماره محصول : ۱۷۴۰۵۱۱

دسته ی محصول : علوم انسانی


                نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۰۵ صفحه   مقدمه: از لحاظ فكري دورة نوجواني شروع دوره تفكر انتزاعي يا عمليات منطق صوري است در دوره كودكي ، كودك بر اساس عينيات و واقعيات تفكر و استدلال مي كند، ولي در اين دوره نوجوان عمليات ذهني خود را وسعت مي‌دهد و علاوه بر منطق عيني، بر اساس فرضيات نيز ، استدلال و استنتاج مي كند و به آزمودن جنبه هاي عملي ايده آلها و حقيقت فرضيه ها در قبال واقعيت خارجي و نظريه هاي ديگران مي پردازد. در حالي كه كودك در زمان حال زندگي مي كند، نوجوان بالغ در تفكر خود پديدة زمان را به دو سو امتداد مي دهد: گذشته و آينده فعاليت سير در گذشته و تفكر به آينده علاقه او را به حال كاهش مي دهد و از اين جهت نيروي انطباق او با زمان حال اندكي ضعيف مي شود نوجواني دورة انتقال از كودكي به بزرگسالي است، انتقال از اخلاق ديگر پيرو به اخلاق خود پيرو. دنياي بزرگسالان از نوجوان توقعات تازه اي دارد كه نمي توان با رفتارها و تخيلات دورة كودكي پاسخگوي آنها بود. اين دوره را عده اي (تولدي دوباره) ناميده اند. زيرا دگرگونيهاي عميقي در …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پروژه بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده اینجا کلیک کنید