طرح توجیهی تولید شیره خرما و فرآوری آن

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,شیره,خرما,و,فرآوری,آن,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید شیره خرما و فرآوری آن : ایران

شماره محصول : ۱۷۸۸۱۶۰

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮﻣﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ اﻧﺒـﻮﻫﯽ ﺧﺮﻣـﺎ ,  ﺷـﯿﺮه ﺧﺮﻣﺎ و ﺧﻮراك دام ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐـﺸﻮرﻫﺎي ﻏﻨـﯽ از اﯾـﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ واردات ﻧﺪارد.درﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺎدﻻت ﺷﯿﺮه ﺧﺮﻣﺎ آﻣﺎر ﺑﺴﯿﺎرﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳـﺘﻨﺎدي وﺟـﻮد دارد و ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ رﻗﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي آن ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ ﻗﯿﻤـﺖ ۶۶۰-۵۰۰ ﯾﻮرو ﺑﻪ ازائ ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﺮاي آن اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺷـﯿﺮه ﺧﺮﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷـﯽ آن را ﺗﺨﻤـﯿﻦ ﺑﺰﻧﯿﻢ. فرمت:pdf تعداد صفحات:۷۳ اشتغال زایی:۵۰نفر …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید شیره خرما و فرآوری آن اینجا کلیک کنید

پروژه آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آن ها

نام فایل : پروژه,پایانی,روانشناسی,آگاهی,مدیران,آموزش,و,پرورش,و,موفقیت,آن,ها,به,صورت,فایل,ورد,قابل,ویرایش,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپروژه آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آن ها : ایران

شماره محصول : ۱۷۴۰۸۴۲

دسته ی محصول : علوم انسانی


            نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۰۵ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   مقدمه: رشد و گسترش همه‌جانبه آموزش و پرورش و ارتباط آن با همه نهادها و سازمانهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي و.‌.. و همچنين كثرت تعداد دانش‌آموز و نيروي انساني يعني معلمان و ساير كاركنان، اختصاص منابع مالي عظيم، مسائل و مشكلات زيادي را در سازمانهاي گوناگون اين نهاد اساسي اجتماعي بوجود آورده است و باعث شده است كه كشورهاي مختلف جهان، بخصوص بعد از تئوري «مديريت علمي تايلور» دريابند كه سازمانهاي آموزشي و پرورشي نيز همانند ديگر سازمانهاي اداري، اقتصادي و.‌.. (حتي بيشتر از آنها) نياز به مديريت سنجيده و هوشمندانه دارند و بايستي مديران تحصيل كرده و مجرب كه از استعداد و توانايي لازم برخوردارند، مسئوليت ادارة اين گونه سازمانها را برعهده داشته باشند، تا با استفاده از علم و هنر مديريت، بويژه مديريت آموزشي، مسائل و مشكلات را كاهش داده و با برنامه‌ريزي، سازماندهي، هدايت و رهبري، و تصميم‌گيري درست و مناسب، از …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پروژه آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آن ها اینجا کلیک کنید

پروژه بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

نام فایل : پروژه,پایانی,روانشناسی,بررسی,تربیت,بدنی,و,نقش,آن,در,پیشرفت,تحصیلی,به,صورت,فایل,ورد,قابل,ویرایش,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپروژه بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی : ایران

شماره محصول : ۱۷۴۰۸۲۲

دسته ی محصول : علوم انسانی


              نوع فایل: word قابل ویرایش ۸۵ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   مقدمه: شكر و سپاس خدايي را كه به ما توانايي و نيرو داد و قدرت بخشيد تا او را بشناسيم و توفيق داد تا بتوانيم ارزش نعمتهاي بيكران او را پاس داريم  و حمد و سپاس مي‌گوييم خدايي كه به قلم تحرك بخشيد و به كاغذ پذيرش و به عقل حكم كرد كه واسطه اي شود تا بين عقل وجسم پيوند برقرار كند. افلاطون   مي‌گويد در اثر تربيت جسم و روح ما انسان به بلندترين پايه جمال و كمال مي‌رسد و بنابراين عالي تر و مقدس تر از تربيت فني شناخت  و تعليم و تربيت مي‌تواند به رشد و ارتقاء جسماني و روحاني انسان كمك نمايد ونيازهاي فرد و اجتماعي، اقتصادي انسان را تأمين كند۲٫ حركت و جهش از ويژگيهاي حيات انسان است و داراي انگيزه و ريشه اي در سرشت او و عاملي براي رشد و سلامت و نشاط اوست انسان نيازمند حركت و ناگزير از حركت، تربيت‌بدني از آنجا كه منجر به سلامت جسماني مي‌شود همواره مورد توجه بوده است. ورزشهاي امروزي كه صور مختلفي دارن …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پروژه بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی اینجا کلیک کنید

پروژه بررسی رابطه‌ی هوش منطقی و هوش هیجانی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نخبه

نام فایل : پروژه,پایانی,روانشناسی,بررسی,رابطه‌ی,هوش,منطقی,و,هوش,هیجانی,و,اثر,آن,بر,پیشرفت,تحصیلی,دانش‌آموزان,نخبه,به,صورت,فایل,ورد,قابل,ویرایش,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپروژه بررسی رابطه‌ی هوش منطقی و هوش هیجانی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نخبه : ایران

شماره محصول : ۱۷۴۰۷۹۱

دسته ی محصول : علوم انسانی


              نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۰۹ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: اصطلاح هوش که در زمان ما به صورت عادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تا شروع قرن بیستم در فرهنگ‌های لغت نیز کم‌تر به آن پرداخته می‌شد و اکثرا آن را تحت عنوان قوای عقلانی می‌شناختند و جداگانه مورد بررسی قرار نمی‌دادند. در واقع باید گفت آلفرد بینه مفهوم هوش به گونه‌ی امروزی را مورد استفاده قرار داد و پس از او تا کنون مطالعه و بررسی هوش پیشرفت فراوانی داشته‌است. با این همه امروز نیز در تعریف هوش وحدت نظر وجود ندارد و هر گروهی تعاریف خود را متوجه‌ی جنبه‌ای از هوش می‌دانند. برخی از تعاریف هوش بر ظرفیت کلی برای یادگیری و حل مساله یعنی ماهیت منطقی هوش تاکید دارند و برخی توانایی‌های آن را در عملکرد زندگی می‌شناسند. آن‌چه که تحت عنوان هوش منطقی یا هوش و استعداد تحصیلی معرفی می‌شود ویژگی‌هایی است شامل توانایی استدلال، استنتاج، خلق فرضیه و اصولا بهره‌مندی از …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پروژه بررسی رابطه‌ی هوش منطقی و هوش هیجانی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نخبه اینجا کلیک کنید

پروژه بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران

نام فایل : پایان,نامه,جهت,اخذ,مدرک,رشته,روانشناسی,علوم,تربیتی,ارشد,کلاسی,تحقیق,پایان,دوره,پایان,نامه,پروژه,بررسی,خصوصیات,مدیران,مدارس,شهری,و,تطبیق,آن,ب

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپروژه بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران : ایران

شماره محصول : ۱۷۴۱۲۶۲

دسته ی محصول : علوم انسانی


<!–StartFragment–>               نوع فایل:  word قابل ویرایش ۱۱۰ صفحه   چکیده: اين تحقيق كه با عنوان بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران انجام شده است از نوع تحقيقات توصيفي مي‌باشد .   مقدمه: مهارتهاي خاص نياز نداشته باشند در ميان مشاغل حرفه اي جهان آموزش هاي پيش از خدمت بخش جدا ناشدني و انكار نا پذير ان شغل به شمار مي آيد و همة داوطلبان چنان مشاغلي بايد گواهينامه هاي علمي و فني استواري مبني بر طي موفقيت آميز دوره حرفه اي پيش از خدمت را ارئه دهند تا پروانه آغاز كار دريافت دارند . مديريت آموزش و پرورش در شمار يكي از مشاغل حرفه اي است كه به دليل اهميت و تأثير عظيمي كه در سرنوشت دانش آموزان دارد پرداختن به آن بدون گذراندن دورة آموزش پيش از خدمت و احراز و شايستگيهاي علمي ، فني و اخلاقي يا در موارد ويژه طي دوره هاي آموزش ضمن خدمت نبايد مجاز شمرده شود . هم اكنون در سراسر جهان پيشرفته براي مديران آموزشگاهها و ديگر مسئولاني كه در نظام هاي آموزش و پرورش به مديريت مي پردازن …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پروژه بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران اینجا کلیک کنید

پروژه بررسي نظرات كارشناسان ذيربط با اعتياد در مورد نقش نظام مديريت اطلاعات هروئين در پيشگيري و درمان آن

نام فایل : پایان نامه ی, بررسی, نظرات, کارشناسان, ذیربط, با, اعتیاد, در, مورد ,نقش ,نظام, مدیریت ,اطلاعات, اعتیاد, به ,هروئین, در ,پیشگیری ,و, درمان, آن, در, شهر

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپروژه بررسي نظرات كارشناسان ذيربط با اعتياد در مورد نقش نظام مديريت اطلاعات هروئين در پيشگيري و درمان آن : ایران

شماره محصول : ۱۷۳۹۸۰۴

دسته ی محصول : علوم انسانی


<!–StartFragment–>               در شهرستان اصفهان نوع فایل: word قابل ویرایش ۴۵ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   مقدمه‌ (بيان‌ مسئله‌، توجيه‌ اهميت‌ موضوع‌): سوء استفاده از دارو يك پديده جهاني است. اين پديده تقريبا برهمه كشورها تاثيردارد با اين تفاوت  كه وسعت و ويژگي هاي آن ازيك ناحيه به ناحيه ديگر فرق مي كند .اين خطرمتوجه سراسر جهان است به خصوص درميان جوانان و در چندين دهه گذشته مشكل بزرگي بوده است .بيشترين دارويي كه به طور وسيع در سراسر جهان استفاده مي شود حشيش بوده است كه سه- چهارم گزارش كشورها  راجع به سوءاستفاده از دارو در مورد هروئين و دو-سوم آنها در مورد كوكائين بوده است(۲)  . در سالهاي اخير،در ايران اعتياد به هروئين بيشترين استفاده را نسبت به داروهاي ديگر داشته است .در ايران ۰۰۰/۶۰ نفر سوءاستفاده كننده  از دارو يعني تقريبا۱۰ % از جمعيت كل كشور وجود دارد (۳). هروئين يك داروي اعتياد آور است و استفاده از آن يك مشكل جدي درآمريكا به شمار مي رود ،مط …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پروژه بررسي نظرات كارشناسان ذيربط با اعتياد در مورد نقش نظام مديريت اطلاعات هروئين در پيشگيري و درمان آن اینجا کلیک کنید

پروژه نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع

نام فایل : پایان نامه ی, نقش, ایثار ,در, منابع, اسلامی, و, تأثیر, آن, در, تکامل, فرد, و, اجتماع, doc

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپروژه نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع : ایران

شماره محصول : ۱۷۳۹۷۹۹

دسته ی محصول : علوم انسانی


<!–StartFragment–>               نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۷۵ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   مقدمه: اكنون كه از پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي با عراق سال ها مي گذرد، بايد ارزش ها و آرمان هاي اصيل و ارزش هاي اسلام ناب محمدي (ص) را در جامعه پيدا كنيم كه اين امر در زماني انجام مي پذيرد كه فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه پي‌ريزي و نهادينه شود. اصولاً يكي از مسائل مهم جامعه اي كه مدعي حضور گفتگوي تمدن هاست پي بردن به اصالت تمدن ها و فرهنگ ها و انگيزة خالص و ناب شهدا است. در اين عرصه تنها زمينه اي كه از فرهنگ و شهادت داشتيم عنواني بود كه در طوب زندگي خود در لوح روح خود حك كرده ايم. زمينه اي كه خانواده ها يا شهدا و ايثارگران داراي درك بالاتر و بهتري از آن هستند براي اين موضوع ما به كتاب هايي كه فلسفه ايثار و فرهنگ آن را عميق تر بيان كرده بسيار توجه و اشاره كرديم. مسئله ديگر كه ما در اين مقاله و يا تحقيق آن را مورد توجه قرار داديم، ارزش هايي بود كه در جوامع و اديان مختلف براي ناميدن يك فرد به عنوان …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پروژه نقش ايثار در منابع اسلامي و تأثير آن در تكامل فرد و اجتماع اینجا کلیک کنید

پروژه بررسی نقش قرآن و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی

نام فایل : پایان نامه ی, بررسی, نقش, قرآن, و, تأثیر, آن, در, زندگی, فردی, و, اجتماعی, doc

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپروژه بررسی نقش قرآن و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی : ایران

شماره محصول : ۱۷۳۹۷۹۶

دسته ی محصول : علوم انسانی


<!–StartFragment–>               نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۸۰ صفحه   جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی   چکیده: خداوند برای هدایت انسان ها، پیامبران الهی را به سوی بشر مبعوث کرده است تا اندیشه و تفکر آنان را تحول و در رفتار و کردار افراد بشر و جوامع آنان تغییر ایجاد کند. هدف از این گردآوری اشاره به نقش قرآن در زندگی فردی و اجتماعی انسان است و قرآن به عنوان یک کتاب هدایت مطرح شده پس فواید و ثمرات قرآن در زندگی فردی و اجتماعی انسان بررسی شده است و اخلاق نیکوی انسانی در آن مطرح شده است. در این تحقیق نگرش دانش آموزان در مورد مفهوم قرآن در زندگی فردی و اجتماعی انسان پرسش نامه ای تهیه کردیم و در اختیار ۱۰۰ نفر از دانش آموزان سال دوم دبیرستان دخترانه شاهد خاندان قفلی ناحیه ی ۷ مشهد قرار دادیم پس از بررسی پاسخ نامه، نتایج حاصل را به صورت جداول و نمودارهایی برای هر سئوال به صورت مجزا قرار دادیم و وقتی انحراف معیار عددی بزرگی می شود نتیجه می گیریم که داده ها پراکندگی زیادی دارند یعنی بین گزینه ها از لحاظ پاسخ پراکندگی …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پروژه بررسی نقش قرآن و تأثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی اینجا کلیک کنید

پاورپوینت تکنولوژی نانو و فناوری نانو (نانو تکنولوژی)

نام فایل : پاورپوینت,پاور پوینت,نانو,تکنولوژی,فناوری,فن آوری,تکنولوجی,محیط زیست,پزشکی,کاربرد,آن,استفاده,دارو,داروها,بیماری,بیماری,محیط,زیست,تاثیر,صنع

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت تکنولوژی نانو و فناوری نانو (نانو تکنولوژی) : ایران

شماره محصول : ۱۷۲۰۴۵۲

دسته ی محصول : عمومی و آزاد

پاورپوینت با موضوع  تکنولوژی نانو و فناوری نانو (نانو تکنولوژی) شامل معرفی و تعریف دقیق تکنولوژی نانو به توضیح موارد استفاده آن در کشاورزی،صنعت،محیط زیست،داروسازی،درمان بیماری ها و …   دارای ۱۰۰ اسلاید زیبا و رنگی به همراه تصاویر مربوطه   قابلیت ویرایش و نوشتن نام دانش آموز یا دانشجو به عنوان تهیه کننده   دوستان عزیز برای خرید و پرداخت نیاز نیست ایمیل وارد کنید     …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت تکنولوژی نانو و فناوری نانو (نانو تکنولوژی) اینجا کلیک کنید

دانلود فایل پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن..

نام فایل : پاورپوینت ,مفهوم ,صادرات ,غیر ,نفتی ,نقش ,بازاریابی ,در ,آن ,با تاکید ,بر ,محصول ,فرش

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلوددانلود فایل پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن.. : ایران

شماره محصول : ۱۶۷۸۱۹۴

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش فرمت فایل: پاورپوینت  تعداد اسلاید:۱۵         بخشی از متن: ۱- تعریف صادرات : صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال کالا از جائی به جای دیگر است . جابجایی در داخل کشور و یا از داخل به خارج هر دو مشمول این تعریف است . ۲- تعریف گمرکی : کالایی است که به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج ، به خارج از قلمرو سیاسی ایران فرستاده می شود . …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود دانلود فایل پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن.. اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن

نام فایل : پاورپوینت ,درس ,پژوهی , راههای ,توسعه ,آن

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلوددانلود پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن : ایران

شماره محصول : ۱۶۹۱۵۵۰

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۷۰       بخشی از متن ابتدا باید باورکنیم که تحول  در آموزش و پرورش بدون بردن پژوهش به سطح مدرسه ممکن نیست ! بعد از  این باور راستین ، باید آستین ها را بالا زد ، کار جانانه کرد و نسبت به تمهید شرایط اقدام نمود . باید زیست بوم مناسب پژوهش را در سطح مدرسه بشناسیم و برای ایجاد آن تمهیدات لازم را فراهم کنیم .  پژوهش دانه ای حساس است که در هر خاک و آب و هوایی نمی روید ! …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود دانلود پاورپوینت درس پژوهی و راههای توسعه آن اینجا کلیک کنید

رضايت شغلي و آثار آن بر جامعه

نام فایل : رضایت ,شغلی ,و آثار, آن ,بر جامعه

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودرضايت شغلي و آثار آن بر جامعه : ایران

شماره محصول : ۱۶۹۳۱۲۰

دسته ی محصول : علوم انسانی


 فرمت فایل word تعداد صفحات۶۴ رضايت شغلي و آثار آن بر جامعه موارد مورد مطالعه در این تحقیق بيان مسئاله هدف  مقدمه ضرورت و اهميت  سؤالات  فرضيات  مباني نظري واژگان تخصصي قلمرو  محدوديتهاي  پيشينه پژوهش متغيرهاي  …… …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود رضايت شغلي و آثار آن بر جامعه اینجا کلیک کنید

راه كارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي

نام فایل : راه کارهای ,ایجاد, انگیزه, در دانش, آموزان, و تاثیر, آن ,در پیشرفت ,تحصیلی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودراه كارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي : ایران

شماره محصول : ۱۶۹۳۱۰۱

دسته ی محصول : علوم انسانی


فرمت فایل word تعداد صفحات۱۰  راه كارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي در این تحقیق راهکار های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را ارایه میدهیم  بخشی از متن طرح مطالب درسي به صورت پرسش هاي جالب : مطلب يا موضوعي را كه مي خواهيم كودك و نوجوان يادبگيرد ، به صورت پرسش يا پرسش هايي روشن و جالب كه آنها را به فعاليت ذهني و پويندگي ترغيب نمايد ، مطرح كنيم . بايد تلاش نمود تا در دانش آموزان احساس نياز به وجود آيد . ۲-دانش آموزان در اثر شكست در درسي نسبت به آن نگرش منفي پيدا مي كنند بايد به آنها كمك كرد تا با كسب موفقيت در درس جديد ، به تصويري مثبت از توانايي خود دست يابند زيرا يادگيري همراه با موفقيت به ايجاد انگيزه منجر مي شود .   3-تجربه و تماس مستقيم با مطالب درسي : سعي نماييد تا دانش آموزان آنچه را كه مي خواهند يادبگيرند با آن تماس پيدا نموده و تجربه مستقيم و عملي داشته باشند .   …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود راه كارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي اینجا کلیک کنید

مولكول و اكسيژن ريشه واكنش‌هاي آن

نام فایل : مولکول ,و اکسیژن, ریشه ,واکنش‌های ,آن

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودمولكول و اكسيژن ريشه واكنش‌هاي آن : ایران

شماره محصول : ۱۶۹۵۴۵۳

دسته ی محصول : علوم پایه


فرمت فایل word تعداد صفحات۹۴ مولكول و اكسيژن ريشه واكنش‌هاي آن: اتم اكسيژن فراوان ترين عنصر در پوسته زمين است و در اتمسفر و آب براي شكل‌هاي هوازي حيات مورد نياز مي باشد مخزن اكسيژن كره زمين نتيجه ساخته شدن آن از واكنش‌هايي مانند فتو سنتز است ۳۷ EMOL و ۱ EMOL=108 MOLES . فتوسنتز واكنشي است كه در آن دي اكسيژن ‌ (2 O ‌) از آب آزاد مي‌شود دي اكسيژن تقريبا بطور دائمي در تنفس استفاده مي‌شود و بيشتر از آن جهت استفاده مي‌شود كه پذيرنده نهايي الكترون است. اتم اكسيژن در آنواع مولكولهاي آلي بوسيله تنوعي از واكنش‌هاي آنزيمي ‌ (مانند اكسيژن ساز‌) و غير آنزيمي ثابت مي‌شود. موجودات بي هوازي هر چند از عهده اثر مخالف اكسيژن بر مي آيند. در غلظت بالا‌تر از اكسيژن اتمسفر، دي اكسيژن ممكن است ‌ (2 O ‌) بازدارنده يا غير فعال كننده آنزيم معيني باشد و يا اينكه ممكن است با CO2 براي ثابت شدن بوسيله ۱، ۵ – بيس‌فسفات كربوكسيلاز اكسيژناز رقابت كند كه اين باعث مي‌شود كه ارزش انرژيتيك فتوسنتز افزايش يابد. بطور كل …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود مولكول و اكسيژن ريشه واكنش‌هاي آن اینجا کلیک کنید

مفهوم پيشداوري و انواع آن ‌

نام فایل : مفهوم ,پیشداوری, و انواع ,آن ‌

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودمفهوم پيشداوري و انواع آن ‌ : ایران

شماره محصول : ۱۶۹۵۵۸۳

دسته ی محصول : علوم انسانی


فرمت فایل word تعداد صفحات۴۶ مفهوم پيشداوري و انواع آن ‌ اصطلاحات پيشداوري ، تبعيض و حتي قالبي در محاورات روزانه و رسانه ها گاه به يك معنا به كار مي روند ، ولي در واقع هر يك به مفهوم خاص اشاره دارد از اين رو متون روان شناسي اجتماعي به طور متمايز بررسي مي شوند. روان شناسي اجتماعي براي پيشداوري تعاريف متعددي ارائه داده اند كه به چند نمونه اشاره مي كنيم : « پيشداوري، دوست داشتن يا بيزاري از افراد به دليل عضويت آنان در يك گروه اجتماعي است كه معمولاً بيشتر به سوگيري منفي اشاره دارد». (فورسيث ، ۱۹۹۵) « پيشداوري نگرش ويژه نسبت به اعضاي گروههاي اجتماعي است كه صرفاً به جهت عضويت آنها در آن گروهها شكل مي گيرد و معمولاً منفي است » .(بارون،بايرن ۱۹۹۷) پيشداوري قضاوت زود هنگام ، پندار يا احساس ويژه نسبت به يك موضوع است كه معمولاً قبل از جمع آوري و بررسي اطلاعات لازم پديد مي آيد و بر شواهد ناكافي يا حتي خيالي مبتني است. (كلاين برگ ، ۱۹۶۸) . پيشداوري مفهومي عام است ولي در متون روان شناسي اجتماعي در اغلب موارد فقط پيشداوري منفي نسبت به اعضاي گروههاي اجتماعي بررسي …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود مفهوم پيشداوري و انواع آن ‌ اینجا کلیک کنید

صنايع دستي و انواع آن

نام فایل : صنایع, دستی ,و انواع, آن

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودصنايع دستي و انواع آن : ایران

شماره محصول : ۱۶۹۶۱۷۰

دسته ی محصول : علوم انسانی


فرمت فایل word تعداد صفحات۱۹ صنايع دستي و انواع آن • تعريف • ويژگي ها • طبقه بندي تعريف از مجموعه تعاريف صنايع دستي، به نظر مي رسد تعريف زير كه توسط گروهي از كارشناسان سازمان صنايع دستي ايران ارائه گرديده، دقيق تر و جامع تر باشد؛ چرا كه با وضعيت فعلي اين صنعت و هنر ارزنده انطباق بيشتري دارد: صنايع دستي به مجموعه اي از هنرها و صنايع اطلاق مي شود كه به طور عمده با استفاده از مواد اوليه ي بومي و انجام قسمتي از مراحل اساسي توليد به كمك دست و ابزار دستي محصولاتي ساخته مي شود كه در هر واحد آن ذوق هنري و خلاقيت فكري صنعتگر سازنده به نحوي تجلي يافته و همين عامل، وجه تمايز اصلي اين گونه محصولات از مصنوعات مشابه ماشيني و كارخانه اي مي باشد. ويژگي ها با توجه به تعريف فوق و ساير تعاريفي كه براي صنايع دستي ارائه شد، مي توان ويژگي هاي زير را براي محصولات دست ساخته قايل شد: ۱- انجام قسمتي از مراحل اساسي توليد، توسط دست و ابزار و وسايل دستي، براي توليد هر يك از فراورده هاي دستي مراحل متعددي طي مي شود ولي انجام كليه ي اين مراحل به وسيله ي دست و ابزار و وسايل دستي الزامي نبوده و چ …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود صنايع دستي و انواع آن اینجا کلیک کنید

نگاهى به چرخه سوخت هسته اى و اجزاى تشكيل دهنده آن

نام فایل : نگاهی, به چرخه, سوخت, هسته ای, و اجزای, تشکیل, دهنده ,آن

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودنگاهى به چرخه سوخت هسته اى و اجزاى تشكيل دهنده آن : ایران

شماره محصول : ۱۶۹۶۹۵۶

دسته ی محصول : فنی و مهندسی


تحقیق فرمت فایل  word  تعداد صفحات۱۳  نگاهى به چرخه سوخت هسته   اى و اجزاى تشكيل دهنده آن   مواردی که در این تحقیق برسی میشود :   بمب پلوتونيوم بازپردازش بمب اورانيومى غنى سازى تبديل اورانيوم استخراج   زندگى   بخش يا مرگ   آفرين   و غیره     …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود نگاهى به چرخه سوخت هسته اى و اجزاى تشكيل دهنده آن اینجا کلیک کنید

عملگر تعويض دنده و ميله بندي آن

نام فایل : عملگر, تعویض ,دنده و میله ,بندی, آن

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودعملگر تعويض دنده و ميله بندي آن : ایران

شماره محصول : ۱۶۹۷۷۴۶

دسته ی محصول : فنی و مهندسی


تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات   عملگر تعويض دنده و ميله بندي آن       دراین تحقیق موارد زیر برسی مشوند :   Range gear change   Splitter gear change   دنده هاي کمکي ( splitter change & range change )    ) PTO (  Power take-off   اوردرايو (Over drive)   1- موتور اتومبيل قدرت كافي را داشته باشد.   2- سرعت اتومبيل در حد كافي باشد.   3- جاده تقريباً مسطح يا سرازير باشد   عوامل زير عمل رضايت بخشي را ارائه خواهد كرد :     سيستم انتقال قدرت اتوماتيک   کلاچ چند صفحه اي (multiple clutch)   گاورنر         …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود عملگر تعويض دنده و ميله بندي آن اینجا کلیک کنید

شیر و اهمیت آن

نام فایل : شیر, و اهمیت ,آن

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودشیر و اهمیت آن : ایران

شماره محصول : ۱۶۹۸۲۷۸

دسته ی محصول : علوم پزشکی


تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات    شیر و اهمیت آن    دراین تحقیق موارد زیر برسی مشوند :   فهرست   1- چکیده مطالب    2- مقدمه   3- شیر و اهمیت آن   4-  تولید شیر   5- شیر شتر    6- ترکیبات کلی شیر    7-  اجزای سازنده اصلی شیر   – پروتئین   – چربی   – لاکتوز    – ویتامین ها  و نمک های معدنی   8- انعقاد  حرارتی شیر شتر   – بحث و نتیجه گیری   9- ویژگی های پروتئین های آب پنیر شیر شتر و آنخور   –  خلاصه   – ابزار و روش ها   – آماده سازی Pro های آب پنیر   – کروماتوگرافی سریع مایع پروتئین   -الکتروفوز   – نتیجه و بحث   10- تأثیر عملیات حرارتی به پروتئینهای آب پنیر از شیر شتر   – ابزار و روشها   – توزیع نیتروژنی   – بحث و نتایج   11- پنیر   – تهیه پنیراز شیر شتر   – تهیه و استفاده از محیط کشت لاکتیک   – افزودن کپک های عمل …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود شیر و اهمیت آن اینجا کلیک کنید

حجاب و مفهوم آن

نام فایل : حجاب ,و مفهوم, آن

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودحجاب و مفهوم آن : ایران

شماره محصول : ۱۶۹۸۹۷۲

دسته ی محصول : علوم انسانی


تحقیق فرمت فایل word تعداد صفحات  142  حجاب و مفهوم آن   دراین تحقیق موارد زیر برسی مشوند :   مقدمه  :   راسل در ” زناشوئی و اخلاق ” صفحه ۱۳۵ می‏گويد :   فلسفه پوشش در اسلام   حجاب و اصالت فرهنگ   حجاب نزد فاطمه زهرا  ( ع )   علت پيدا شدن حجاب از نظر استاد شهید مطهری   رياضت و رهبانيت   بررسی   عدم امنيت   فلسفه پوشش در اسلام   حجاب و زنان   فطرى بودن پوشش   حجاب در شريعت زرتشت   حجاب در شريعت يهود   پوشش كامل در مقابل نامحرم   عدم تشبّه مرد و زن به يكديگر   لزوم پوشاندن سر از نامحرمان   حجاب در مسيحيت   حجاب در شريعت اسلام   حجاب در قرآن كريم   پرهيز از پوشش بدن نما و نازك   عفّت نسبت به زنان مردم   در نگاه فقيهان و دانشمندان مسلمان   بررسى نهايى   عالمان  مشعل داران هدایت و جانشینان انبیا   آهنگ اسارت زن   حماسه جامع گوهرشاد   ‌        …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود حجاب و مفهوم آن اینجا کلیک کنید