pack

نام فایل :

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودpack : ایران

شماره محصول : ۱۸۶۵۶۹۷

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


کسب درآمد از اینترنت   سلام عرض می کنم خدمت دوستان گلم که به دنبال روشی برای کسب درآمد هستند   من نمیخام زیاد به حاشیه برم و وقتتونو بگیرم اما یه سری مسایل مهم هست که میخام خدمتتون عرض کنم   ببینید اولین موضوع اینه که خیلی از دوستان فکر میکنند که روش های کسب درآمد از اینترنت دروغه و وجود نداره اما اینطور نیست روش های زیادی وجود داره و وقتی من این روش رو بهتون توضیح بدم قانع می شید که این روش ها فیک نیستن   موضوع بعدی اینه شما این روش رو می تونید در کنار کار اصلیتون داشته باشین که اگه فکر میکنید این روش جواب نمیده(که البته اشتباه فکر می کنید) ضربه ای بهتون وارد نشه   همینطور شما باید اینم در نظر بگیرید که این روش های کسب درآمد ایرانی نیست .یعنی به دلار درآمد کسب می کنید که نسبت به ارزش پول ایران خیلی بیشتره.برای مثال اگریه کار ساده تو ایران ماهانه یک میلیون حقوق داشته باشه تو خارج از ایران خیلی بالاتره مثلا ۴ برابر.و این به نفع ماست که به ارزش جهانی کسب درآمد کنیم.   شاید شما بگید اگر روش هایی باشه که الان همه پولدار بودن و از این حرفا   ببینی …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود pack اینجا کلیک کنید

روشی نوین برای کسب درآمد

نام فایل :

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودروشی نوین برای کسب درآمد : ایران

شماره محصول : ۱۸۶۵۶۱۹

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


کسب درآمد از اینترنت سلام عرض می کنم خدمت دوستان گلم که به دنبال روشی برای کسب درآمد هستند من نمیخام زیاد به حاشیه برم و وقتتونو بگیرم اما یه سری مسایل مهم هست که میخام خدمتتون عرض کنم ببینید اولین موضوع اینه که خیلی از دوستان فکر میکنند که روش های کسب درآمد از اینترنت دروغه و وجود نداره اما اینطور نیست روش های زیادی وجود داره و وقتی من این روش رو بهتون توضیح بدم قانع می شید که این روش ها فیک نیستن موضوع بعدی اینه شما این روش رو می تونید در کنار کار اصلیتون داشته باشین که اگه فکر میکنید این روش جواب نمیده(که البته اشتباه فکر می کنید) ضربه ای بهتون وارد نشه همینطور شما باید اینم در نظر بگیرید که این روش های کسب درآمد ایرانی نیست .یعنی به دلار درآمد کسب می کنید که نسبت به ارزش پول ایران خیلی بیشتره.برای مثال اگریه کار ساده تو ایران ماهانه یک میلیون حقوق داشته باشه تو خارج از ایران خیلی بالاتره مثلا ۴ برابر.و این به نفع ماست که به ارزش جهانی کسب درآمد کنیم. شاید شما بگید اگر روش هایی باشه که الان همه پولدار بودن و از این حرفا ببینید شاید خیلی ها دنبال پولدار شدن باشن اما انگیزشو ند …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود روشی نوین برای کسب درآمد اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید محصولات دارویی بهداشتی آرایشی با منشا گیاهی

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,محصولات,دارویی,بهداشتی,آرایشی,با,منشا,گیاهی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید محصولات دارویی بهداشتی آرایشی با منشا گیاهی : ایران

شماره محصول : ۱۸۶۴۷۱۷

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


دراﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﯾﯽ ﺑﺎ  ﻣﻨﺸﺎئ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻃﺮاﺣـﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺤﻠـﻮل ﺑﺨـﻮر اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس و اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮاﺳﺎس  اﻃﻼﻋﺎت  دردﺳﺘﺮس  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮده و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وزارت ﺻﻨﺎیع ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷکی و اداره ﮔﻤﺮک ﻣﻮسسه اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ British Pharmacopocia (B.P) fda,usp و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﮐﺘـﺐ ﻣﻘﺂﻻت و ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و  …. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه است. تعداد صفحات:۸۱ اشتغال زایی:۲۰نفر فرمت:pdf   …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید محصولات دارویی بهداشتی آرایشی با منشا گیاهی اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید ماشین آلات بسته بندی

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,ماشین,آلات,بسته,بندی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید ماشین آلات بسته بندی : ایران

شماره محصول : ۱۸۶۴۷۰۶

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي   در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮوش ﺑﺮ هیچ کس پوشیده نیست و ﺑﺴﺘﻪ ي  ﺧـﻮب  ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮك ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺪه و ﺳﻮد زﯾﺎدي  را ﻧﺼﯿﺐ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﻤﺎ ﯾـﺪ .ﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪي ﺳﺒﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿام ﮐﺎلاي  ﺑﺴﺘﻪ بندي ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف کننده اﺳﺖ در عین ﺣﺎل ﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪي ﻣﻮﺟـﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺘﻮي  ﺧﻮد ﺷﺪه وﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣـﺼﺮف ﮐﻨﻨـﺪه و ﺑـﻮﯾﮋ ه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎي رﻗﯿﺐ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد. تعداد صفحات:۵۸ اشتغال زایی:۲۷نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید ماشین آلات بسته بندی اینجا کلیک کنید

برترین راه برای درآمد زایی

نام فایل :

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودبرترین راه برای درآمد زایی : ایران

شماره محصول : ۱۸۶۴۰۲۷

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


با این روش شما می توانید به راحتی به هرآنچه می خواهید دست پیدا کنید …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود برترین راه برای درآمد زایی اینجا کلیک کنید

سایت اتوماتیک همکاری در فروش فایل

نام فایل : سایت اتوماتیک همکاری در فروش فایل٬ فروشگاه فایل٬ کسب درآمد از اینترنت٬ همکاری در فروش٬ همکاری در فروش فایل

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودسایت اتوماتیک همکاری در فروش فایل : ایران

شماره محصول : ۱۸۶۳۴۰۸

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


سایت اتوماتیک همکاری در فروش فایلبا یکی دیگه از محصولات اختصاصی از سایت تب فایل خدمتتون هستیم اسم این محصول سایت اتوماتیک همکاری در فروش فایل هست. اما بحث شیرین کسب درآمد از اینترنت رو اینجا کمی بازتر بکنیم : شما اگه سوپر مارکت سر کوچتون رو ببینید متوجه میشید که برای خودش ساعات مشخصی رو کار میکنه و ۲۴ ساعته باز نیست و اگه روزی نباشه نمیتونه پول دربیاره و ممکنه بعد از چند وقت تاریخ محصولاتش بگذره و ضرر هم بکنه البته این جور کار ها سود خودش رو داره ولی هدف من از گفتن این حرف این بود که بهتون بگم بیایید کاری بکنیم که بدون هیچ دردسری بشه پول درآورد (البته هیچ کاری بدون زحمت نیست).   مگه میشه فروشگاهی داشت که ۲۴ ساعته باز باشه ؟!! بله میشه و حتی نیازی به وجود شما نداره فقط باید چند ساعت برای ساختنش بزاری و دیگه تموم   خب من که چیزی برای فروش ندارم ؟؟!! توی بسته ای که ما بهتون میدیم نیازی به داشتن چیزی برای فروش نیست فقط شما برای محصولات بقیه بازاریابی میکنید.   من هیچ چیزی توی این زمینه نمیدونم !!! بازم میتونم ازش کسب درآمد بکنم ؟؟؟!!!! بله که می تونید در ضمن ما اینجا هستی …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود سایت اتوماتیک همکاری در فروش فایل اینجا کلیک کنید

۸ ایده کسب درآمد با موبایل تضمینی ( word)

نام فایل : ۸ ایده کسب و کار

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلود۸ ایده کسب درآمد با موبایل تضمینی ( word) : ایران

شماره محصول : ۱۸۶۱۸۵۵

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


عجله کنید  بالاخره بعد از مدت ها فایلی که خیلی از دوستان به دنبالش بودن را بدست اوردیم تا دوستان عزیز بتوانند با مبلغی کمتر ان را دانلود کنن و ۸ ایده تضمینی کسب درآمد با موبایل را که تضمینی می باشد تهیه کنند و از همین امروز کسب و کارشون رو شروع کنند  چند ساعت در روز با موبایل خودکار می کنید؟   چرا کافه بازار مدعی است که بیش از ۱۰ % پهنای باند ایران را در دست دارد؟   آیا میدانید هزینه طراحی یک اپلیکیشن موبایل چند میلیون تومان است؟     برای شروع کافی است یک گروه جدید بسازید و کسانی که به رو شهای پی شبینی شده هزینه را پرداخت کرده اند را وارد گروه کنید بعد در زمان بندی که برای کلاس پیش بینی کرده اید… فایل word  می باشد …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود ۸ ایده کسب درآمد با موبایل تضمینی ( word) اینجا کلیک کنید

عنوان تحقیق بازاریابی و بازار سازی زیره و زرشک

نام فایل : پایان نامه , مقاله , زیره , زرشک , طرح توجیحی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودعنوان تحقیق بازاریابی و بازار سازی زیره و زرشک : ایران

شماره محصول : ۱۸۶۰۲۸۷

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


چرا زیره و زرشک؟   1- بازار زيره از شفافيت كامل برخوردار است ۲- ميزان ضايعات زيره و زرشك كمتراز ۱۰ درصد است. رابطه حاشيه با؟ به هزينه بازاريابي وقيمت خرده فروشي مثبت است. بازار زرشك از شفافيت كامل برخوردار است …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود عنوان تحقیق بازاریابی و بازار سازی زیره و زرشک اینجا کلیک کنید

معرفی سایت های برتر علمی و پژوهشی

نام فایل : سایت علمی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودمعرفی سایت های برتر علمی و پژوهشی : ایران

شماره محصول : ۱۸۵۸۵۶۰

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی

در زیر سایت های برتر پژوهشی به صورت لیست ارائه می شود http://27download.ir/https://filsell.ir/http://20download.ir/http://hamvatan-filedownload.ir/http://markazedownload.ir/http://googleyafteh.ir/http://salmashix.ir/http://barishdownload.ir/http://oniki.ir/http://118download.ir/http://12download.ir/http://118elm.ir/http://biril.ir/http://f67.ir/http://88download.ir/http://100motaxases.ir/http://f423.ir/http://mohaqeqfile.com/http://100freefile.ir/http://onlinefile25.ir/http://67online.ir/http://darsi118.ir/http://iranfile.tk/http://ilyas96.ir/http://k87.ir/http://wp2018.ir/ …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود معرفی سایت های برتر علمی و پژوهشی اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد كشت باغات شهرستان مشهد ۳۰(ص)

نام فایل : محاسبه درصد نهایی خسارت محصول ,تحقیق درمورد بیمه کشاورزی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودتحقیق در مورد كشت باغات شهرستان مشهد ۳۰(ص) : ایران

شماره محصول : ۱۸۵۶۶۹۲

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی

 لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : ۳۲ صفحه  قسمتی از متن .doc :    فهرست مطالب عنوان چكيده ۲ مقدمه ۳ اهداف ۴ پيشينه نگاشته ها ۵ روش تحقيق ۹ وضع توليد ميوه در كشور ۱۰ تعاريف و شرايط عمومي بيمه باغات ۱۲ نحوه بيمه باغات ۱۴ محاسبه درصد خسارت (افت كمي- افت كيفي) محصول باغ ۲۰ محاسبه درصد نهايي خسارت محصول ۲۲ غرامت قابل پرداخت ۲۳ نتايج ۲۵ ضمائم ۲۶ منابع ۳۴ چكيده: با توجه به نقش و اهميت بيمه در فعاليتهاي توليدي و تجاري و توجه سرمايه گذاران به آن و عدم آشنايي و آگاهي كافي اغلب كشاورزان و باغداران نسبت بيمه محصولات كشاورزي و باغي، نحوه بيمه باغبات در سال زراعي ۸۱-۸۰ مورد ارزيابي قرار گرفته است. اطلاعات و آمار مورد نياز براي اين مطالعه از صندوق بيمه محصولات كشاورزي و سازمان جهاد كشاورزي گرفته شده است. در اين مطالعه به ارزيابي و بررسي مختصر بعضي از فرم هاي بيمه نامه پرداخته شده و همچنين محاسبات درصد خسارت و غرامت پرداختي مورد توجه قرار گرفته است. در سال زراعي ۸۱-۸۰ سطح زير كشت باغات ش …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود تحقیق در مورد كشت باغات شهرستان مشهد ۳۰(ص) اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی کارگاه صنایع فلزی

نام فایل : طرح توجیهی کارگاه صنایع فلزی,,وام,وام طرح توجیهی,طرح جدید توجیهی,طرح توجیهی اهنگری,صنایع فلزی,صنایع ریخته گری,طرح زودبازده,دانلود رایگان طرح

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی کارگاه صنایع فلزی : ایران

شماره محصول : ۱۸۵۴۲۰۴

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی

طرح توجیهی کارگاه صنایع فلزی -۱۸صفحه ورد خلاصه مديريت ( خلاصه اجرايي ): (این بخش از طرح باید چندین و چند بار نوشته و   هدف کسب وکار : با توجه به خشکسالی سالهای اخیر ومشکلات مختلف حاصل از آن روش های زندگی و کسب درآمد جامعه روستایی تفاوت های بسیاری خواهد نمود از جمله بهره برداری صحیح و بهینه از منابع آب ، ترویج و توسعه کشاورزی با آب کمتر و بازی های کودکانه در محیط های محدود در این طرح با هدف همراهی با اهداف فوق و با توجه به تخصص اینجانب در تولید سازه های فلزی، در صورت تامین نیازمندی های طرح امکان تولید ابزار و سازه های لازم در شرایط کمبود آب و تغییرات شیوه روز مره جامعه در منطقه فراهم خواهد گردید. توصيف زمينه کسب و کار: با توجه به سابقه موفق اینجانب و تجارب زیاد در زمینه مصنوعات فلزی عمده فعالیت های تعریف شده در طرح بر بکار گیری تخصص اینجانب در تولید و مدیریت تولید مصنوعات فلزی متناسب با نیاز های آینده منطقه استوار است. معرفي مختصر محصول و ارتباط منطقي آن با زنجيره توليد : تمرکز تولیدات کارگاه بر اساس نیاز های جدید منطقه معطوف به دو زمینه اصلی خواهد بود تولید وسایل و سازه ها …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی کارگاه صنایع فلزی اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تاسیس موسسه آموزشي و پژوهشي

نام فایل : طرح توجیهی ۹۶,طرح توجیهی تاسیس موسسه, اعطای تسهیلات,وام موسسه آموزشی,دانلود طرح ۲۰۰۰رایگان

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تاسیس موسسه آموزشي و پژوهشي : ایران

شماره محصول : ۱۸۵۴۲۶۲

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی

طرح توجیهی تاسیس موسسه آموزشي و پژوهشي مراحل اجرايي اعطاي تسهيلات : – مراجعه متقاضي به دستگاه اجرايي و تهيه طرح توجيهي – معرفي طرح به همراه كليه مدارك مورد نياز به سازمان مديريت و برنامه ريزي – بازديد و تاييد طرح توسط گروه كارشناسي و معرفي به بانك عامل – تهيه گزارش توجيهي بوسيله بانك و ارسال به سازمان مديريت و برنامه ريزي – تصويب نهايي طرح توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي توجيه مجري طرح در خصوص وظايف مجري در فرآيند بازديد از طرح توسط گروه كارشناسي و نظارت در مراحل بعد: – متقاضي بايد كليه هماهنگي هاي لازم را براي بازديد از طرح با دستگاه اجرايي داشته باشد (اماده شدن در محل حركت ، تهيه وسيله نقليه جهت بازديد از طرح و…) مدارك مورد نياز : الف : ارائه به دستگاه اجرايي فتوكپي شناسنامه و كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت متقاضي فتوكپي مدارك تحصيلي متقاضي و ايثارگري (در صورت وجود ) در صورتيكه متقاضي داراي شخصيت حقوقي باشد مدارك مربوط به شناسنامه ، آگهي تاسيس شركت ، نامه اظهارنامه ، اخرين آگهي تغييرات در روزنامه رسمي ، فتوكپي شناسنامه مديران شركت اسناد …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تاسیس موسسه آموزشي و پژوهشي اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تاسیس کانون فرهنگی آموزش دخترانه

نام فایل : طرح توجیهی تاسیس موسسه آموزش, تاسیس کانون فرهنگی آموزش,کانون فرهنگی آموزش,دانلود رایگان طرح,طرح جدید,طرح۹۷,مرکز طرح توجیهی,گرفتن وام,اخذوام۸۰۰

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تاسیس کانون فرهنگی آموزش دخترانه : ایران

شماره محصول : ۱۸۵۴۲۳۴

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی

طرح توجیهی تاسیس کانون فرهنگی آموزش دخترانه – ۲۵صفحه ورد مقدمه : آ نچه كه رايانه را اهميتي بيش از اين مي بخشد نقش آ ن در ارتباطات وانتقال درياي عظيمي از اطلاعات گوناگون است .هر چه زمان ميگذ ر د حجم اطلاعاتي كه انسان با آ ن سر و كار دارد بيشتر و بيشتر مي شود و كمبود رايانه در زندگي و جامعه نيز بيشتر مي شود. روند تفسير و تحولات در جامعه امروزي آ نچنان سريع و شتابان شده است كه پيش بيني آ ينده مقدور نيست يكي از بارزترين ويژگيهاي عصر حاضرحضور گسترده كامپيوتر در كليه عرصه هاي فعاليت انسان است . به گونه اي كه انجام برخي از كارها بدون استفا ده ازكامپيوتر غيرقابل تصور نمي باشد . كامپيوتر به عنوان ابزاري قدرتمند سرعت  و دقت كارها را فوق العاده افزايش داده و گذر گاهها ي صعب العبور علم را به شاهراههاي هموار مبدل ساخته است به همين دليل در جريان كنوني اموزش ويادگيري علوم كامپيوتريك ضرورت اجتناب ناپذير ميباشد. تهيه پروانه تأسيس ابتدا از طريق سازمان فني وحرفه اي شهرستان تحت عنوان اگهي براي متقاضيان تاسيس اموزشگاه اعلام مي نمايد وفرم درخواست متقاضي از طريق روزنامه كثير الانتشار را …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تاسیس کانون فرهنگی آموزش دخترانه اینجا کلیک کنید

نرم افزار اکسل طرح توجیهی و فرم خام طرح توجیهی

نام فایل : نرم افزار محاسبات طرح توجیهی,آموزش نگارش طرح توجیهی,فرم خام طرح توجیهی,نرم افزار محاسبه طرح توجیهی,اکسل طرح توجیهی,نمونه طرح توجیهی,آموزش سا

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودنرم افزار اکسل طرح توجیهی و فرم خام طرح توجیهی : ایران

شماره محصول : ۱۸۵۳۸۷۴

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


نرم افزار اکسل طرح توجیهی به همراه فرم خام تهیه طرح توجیهی و آموزش نوشتن طرح توجیهی محاسبات نرم افزار: -محاسبه سرمایه گذاری ثابت-محاسبه هزینه های نگهداری و تعمیرات-محاسبه هزینه استهلاک-محاسبه هزینه های جاری طرح-محاسبه سرمایه در گردش-محاسبه کل سرمایه گذاری طرح-برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی-پیش بینی مالی طرح-محاسبه دوره برگشت سرمایه-محاسبه نرخ بازدهی سرمایه-محاسبه نقطه سر به سر تولیدهمچنین فایل شامل فرم خام طرح توجیهی است که شما فقط کافی است اعداد را جدول ها و… آن وارد کنید و آموزش کلی تهیه طرح توجیهی نیز در این فایل قرار داده شده است.کافی است اطلاعات و داده ها مانند قیمت زمین و تجهیزات و… غیره را وارد کنید تا نرم افزار به طور خودکار محاسبات را انجام دهد سپس با کپی کردن محاسبات انجام شده در فرم خام طرح توجیهی آماده استآموزش نگارش طرح توجیهی نیز در فایل ارائه شده است …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود نرم افزار اکسل طرح توجیهی و فرم خام طرح توجیهی اینجا کلیک کنید

تحقیق درباره كارآفريني آرايشگري

نام فایل : تحقیق درباره کارآفرینی آرایشگری, کارآفرینی آرایشگری, آرایشگری

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودتحقیق درباره كارآفريني آرايشگري : ایران

شماره محصول : ۱۸۵۳۴۷۸

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در ۲۰ صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید. لینک دانلود پایین صفحه     زيبائي را جاذبه اي است كه درآن خالق زيبائي ها را با چشم دل مي توان به تماشا نشست و جلوه هاي زيبايي ، زيباشناسي واحترام به زيبائي را نه به عنوان يك امتياز وبرتري بلكه بصورت بهرهوري از نعمات الهي است به نوعي شكر نعمت مي توان تلقي كرد . چه انسان هرچيز زيبائي را به طور ذاتي با ديده تحسين مي نگرد . اگر به جهان هستي نگاه كنيم روال تكويني براين بوده كه همواره امور رو به كمال رفته واگر بپذيريم كه اين كمال در نهايت همان زيبائي است ، متوجه مي شويم كه زيبا دوستي شايد نهايت مطلوب ومنظور مي باشد كه در سير تكامل دنبال مي شود . درطول تاريخ ، برحسب موقعيت بشر سعي داشته چيزي به آنچه خداوند به او ارزاني داشته بيافزايد ، پرداختن به تغيير شكل ظاهري ، استفاده از رنگهاي مختلف در پوشش هاي گوناگون ، بهره گيري از زيور وپيرايه و بطورخلاصه زيبا جلوه كردن صفتي …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود تحقیق درباره كارآفريني آرايشگري اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید فیلم رادیولوژی

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,فیلم,رادیولوژی,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید فیلم رادیولوژی : ایران

شماره محصول : ۱۸۴۹۲۴۶

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


درسال۱۸۹۵ درخشش کوتاه صفحه فسفرسانتی که در گوشه ای از آزمایشگاه نیمه تاریک برسی اشعه کاتدیک قرار داشت،ذهن آماده و خلاق رنتگن که در آن زمان استاد فیزیک بود،متوجه پرتو ها تازه ای نمود که از حباب شیشه ای لامپ های کاتودیک بیرون زده و بی آنکه به چشم دیده شود به اطراف پراکنده میشوند. دریک تقسیم بندی فیلم های رادیولوژی به دو گروه تقسیم می شوند:گروه اول:فیلم های بدون صفحه تقویت کننده یا non screen و یا direct Exp و گروه:فیلم های با صفحه تقویت کننده یا screen film………………………….. تعداد صفحات:۲۸۱ اشتغال زایی:۴۹نفر فرمت:pdf   …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید فیلم رادیولوژی اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی تولید فیلتر های روغن و هوا

نام فایل : طرح,توجیهی,تولید,فیلتر,های,روغن,و,هوا,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی تولید فیلتر های روغن و هوا : ایران

شماره محصول : ۱۸۴۹۲۲۳

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


همانطور که از نام فیلتر مشخص است،این محصول جهت مجزا کردن مورد استفاده قرار میگیرد.فیلتر هوا برای جدا کردن گرد و غبار هوا و فیلتر روغن برای جدا کردن ناخالصی ها از روغن.ساختار فیلترها عمدتا ساده بوده و با استفاده از غشا نیمه تراوا یا کاغذ برای مجزا کردن هوا و روغن به صورت یک طرفه استفاده میشود. تعداد صفحات:۲۸ اشتغال زایی:۱۳نفر فرمت:pdf …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی تولید فیلتر های روغن و هوا اینجا کلیک کنید

راه اندازی خط تولید نوشابه و تحلیل انواع نوشیدنی ها

نام فایل : راه اندازی خط تولید نوشابه و تحلیل انواع نوشیدنی ها , طرح توجیهی , کارخانه نوشابه سازی , تولید نوشابه , هزینه لازم برای کارخانه تولید نوشابه , چ

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودراه اندازی خط تولید نوشابه و تحلیل انواع نوشیدنی ها : ایران

شماره محصول : ۱۸۴۸۹۴۹

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


                نام فایل : راه اندازی خط تولید نوشابه و تحلیل انواع نوشیدنی ها  فرمت : word تعداد صفحات : ۱۴۰ توضیحات   …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود راه اندازی خط تولید نوشابه و تحلیل انواع نوشیدنی ها اینجا کلیک کنید

پروژه خط تولید چیپس سیب زمینی

نام فایل : آطرح توجیهی,خط تولید,چیپس,چیپس سیب زمینی,طرح کسب و کار,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپروژه خط تولید چیپس سیب زمینی : ایران

شماره محصول : ۱۸۴۷۲۱۹

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


مقدمه چیپس سیب زمینی عمدتا” به عنوان تنقلات و در مواردي به عنوان مکمل غذاهاي گوشتی مصرف غذایی دارد. در حال حاضر در بازار ایران چیپس کالایی رقابتی است و شرکتهاي تولید کننده سعی دارند با ارائه اشکال و طعم هاي جدید در بسته بندي هاي متنوع و تبلیغات فراوان، سهم بیشتري از بازار را به خود اختصاص دهند. از اینرو محصول جدید باید توان رقابت با محصولات شناخته شده را داشته باشد. از طرف دیگر تولید محصولی با کیفیت قابل عرضه در بازارهاي جهانی، مستلزم استفاده از مواد اولیه مرغوب و مناسب فرآوري و ماشین آلات و تکنولوژي پیشرفته در کنار رعایت کامل استانداردهاي بین المللی است. در اینصورت میتوان محصولی با کیفیت قابل عرضه در بازارهاي جهانی تولید کرد.   در قالب فایل ورد در ۱۳ صفحه پروژه کاربردی برای موارد کارافرینی پروژه درسی و دانشجویی قابل چاپ و ویرایش …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پروژه خط تولید چیپس سیب زمینی اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی باغ گل محمدی ۱۰ هکتاری به صورت آبیاری قطره ای

نام فایل : طرح توجیهی گل محمدی,دانلود رایگان طرح توجیهی گل محمدی,طرح توجیهی پرورش گل محمدی,طرح توجیهی گل محمدی رایگان,طرح توجیهی رایگان کاشت گل محمدی,ط?

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودطرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی باغ گل محمدی ۱۰ هکتاری به صورت آبیاری قطره ای : ایران

شماره محصول : ۱۸۴۴۲۶۲

دسته ی محصول : کارآفرینی ، طرح توجیهی


دانلود طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی باغ گل محمدی ۱۰ هکتاری به صورت آبیاری قطره ای،در قالب word و در ۲۳ صفحه، قابل ویرایش، شامل:نحوه تأمین سرمایهوضعیت حقوقی طرحمقدمهموضوع طرحتشريح طرح پيشنهاديجدول سرمایه گذاری و منابع تامین آنهزینه های ثابت طرحزمین محل اجرای طرحمحوطه سازی و برآورد هزینه های آنجدول ساختمان های موردنیازجدول تجهیزات موردنیازماشین آلات و تجهیزات موردنیازماشین آلات و تجهیزات عمومی موردنیاز طرحلیست لوازم ایستگاه پمپاژ و تابلو برقلیست لوازم ایستگاه کنترل مرکزی فیلتراسیونلیست لوازم شبکه قطره ای ۱۰ هکتارجدول وسايل نقليهاثاثيه و ملزومات اداری طرحهزينه هاي قبل از بهره برداريپیش بینی نشده و متفرقههزینه نهال جهت احداث باغسایر هزینه های احداث باغهزینه های جاری طرحهزینه های پرسنلیجدول استهلاک برای ۵ سالهزینه سوخت و انرژیهزینه نگهداری باغ در سال های اول تا تولید محصولهزينه نگهداری و برداشت محصول در سال های باردهیتولیدات باغ در سال های مختلفجدول پیش بینی صورت سود و زیانجدول صورت گردش جریان وجوه نقدپرداخت تسهیلات بانکیجدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی باغ گل محمدی ۱۰ هکتاری به صورت آبیاری قطره ای اینجا کلیک کنید